personen

Sippe van Meckema

Ook bekend als Scipio van Meckema.

geboren: -
overleden: 1600

opmerkingen

Overig: was grietman van Kollumerland 1584-1600.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 95.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 271 en II, 184.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografie├źn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 202.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 29-08-1579 - 14-02-1581
namens: Oostergo, Kollumerland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 29-04-1584 -
namens: Oostergo
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Friesland.