personen

Douwe van Aylva

geboren: 1610
overleden: 11-02-1665

opmerkingen

Overig: was grietman van Westdongeradeel 1638-1654 en Leeuwarderadeel 1654-1665.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 31.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 10 en II, 10.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 38 (1940) 87.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 106 (1989) 50.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VII, 52.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 11-02-1648 - 11-02-1665
namens: Oostergo, Westdongeradeel
anderen met deze aanstelling...

De Nederlandsche Leeuw 106 (1989) 50 geeft ten onrechte aanvang 1645. Beƫindigd door overlijden.