personen

Hessel Vegelin van Claerbergen

geboren: 1723
overleden: 12-07-1750

opmerkingen

Overig: was grietman van Haskerland 1749-1750.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 359.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 392 en II, 272.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 17-02-1746 - 13-05-1748
namens: Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 15-02-1749 - 12-07-1750
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.