personen

mr. Jacob van der Waeyen

geboren: 1666
overleden: 10-01-1743

lid Vroedschap van Franeker ( - ).

opmerkingen

Overig: Raad van State 450 jaar vermeldt een deputatie ter Staten-Generaal in 1713. Als het juist is, betrof het waarschijnlijk een extraordinaris deputatie, omdat Van der Waeyens overige functies in deze periode weinig ruimte laten, en omdat de vijf zetels van de Friese ordinaris deputatie al bezet waren door anderen. De lijst van Friese gedeputeerden ter Staten-Generaal van Engels (zie institutionele toelichting) geeft, op basis van Bruinsma, zitting in de jaren 1738-1740. Ook hier zal het een extraordinaris deputatie betreffen, omdat Van der Waeyen in deze periode zitting had in de Provinciale Rekenkamer van Friesland.
Was grietman van Hemelumer Oldeferd 1688-1743.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 310.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 78 (1961) 456.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 163.

functies in bovenlokale instellingen

functie: secretaris
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 28-03-1687 - 21-03-1688
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 30-04-1687 - 30-04-1689
namens: Steden, Franeker
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1689 - 30-04-1692
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1694 -
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsjaar onzeker; tussen 1692 en 1698.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1695 - 1697
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1698 - 18-02-1701
namens: Westergo, Hemelumer Oldeferd
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1704 - 1706
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 21-04-1707 - 30-04-1710
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...

Het eindjaar is gebaseerd op de aanvang als gecommitteerde in de Provinciale Rekenkamer van Friesland; een benoeming van een opvolger voor Westergo is niet aangetroffen.

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 26-02-1710 - 1713
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eerste vermelding.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 17-02-1713 - 11-12-1713
namens: Westergo, Hemelumer Oldeferd
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1714 - 09-02-1716
namens: Westergo, Hemelumer Oldeferd
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1719 - 30-04-1722
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1722 - 30-04-1725
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 13-02-1725 - 11-02-1728
namens: Westergo, Hemelumer Oldeferd
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1730 - 1734
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1734 - 30-04-1737
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 05-06-1737 - 11-02-1740
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1740 - 10-01-1743
namens: Westergo, Hemelumer Oldeferd
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.