personen

Georg Ulbo van Burmania

geboren: 1715
overleden: 17-01-1777

opmerkingen

Overig: was grietman van Menaldumadeel 1739-1766.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 183.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 65 en II, 45.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 173.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografie├źn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 332.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 07-02-1739 - 11-02-1740
namens: Westergo, Menaldumadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1743 - 08-04-1746
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 27-05-1746 - 23-02-1749
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 24-02-1749 - 18-02-1750
namens: Westergo, Menaldumadeel
anderen met deze aanstelling...