personen

Albertus Aemilius Lamoraal Rengers

geboren: 1690
overleden: 25-09-1729

opmerkingen

Overig: Tresoar, stadhouderlijk archief, inv. 361 geeft een benoeming tot gecommitteerde in de Admiraliteit in Friesland voor het kwartier der Steden op 19 mei 1728. Een commissie van de Staten-Generaal werd echter niet aangetroffen.
Was grietman van Oostdongeradeel 1720-1729.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 85.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 294 en II, 199.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1715 -
anderen met deze aanstelling...

Onzeker bij deze persoon.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1722 - 30-04-1725
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 23-04-1725 - 12-04-1728
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...