personen

jonkheer Epo Sjuck van Burmania

geboren: 1697
overleden: 01-02-1775

lid Vroedschap van Dokkum (1738 - 1770).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Gabriëls, De Haan Hettema en Kuiper geven afwijkend geboortejaar 1698.

bronnen voor de persoonsgegevens

Gabriëls, A.J.C.M., `"De Edel Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westvriesland", 1747-1795. Aspecten van een buitencommissie op gewestelijk niveau', Tijdschrift voor Geschiedenis 94 (1981) [Bijlage] 457 en 503.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 64 en II, 45.

Kuiper, Yme, Adel in Friesland 1780-1880 (Groningen 1993) 421.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 361.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 28-11-1738 - 11-05-1767
namens: Steden, Dokkum
anderen met deze aanstelling...