personen

Douwe van Walta

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: leefde nog in 1679.
Overig: was grietman van Barradeel 1661-1676.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 216.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 402 en II, 279.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 30-05-1664 - 12-08-1665
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...