personen

mr. Daniel van der Haer

geboren: 1689
overleden: 22-01-1745

opmerkingen

Persoonsgegevens: Vos geeft afwijkende overlijdensdatum 23 in plaats van 22 januari.
Overig: was grietman van Hemelumer Oldeferd 1743-1745.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 311.

Haagsma, S., Lijst van ambtenaren en beambten bij het collegie ter admiraliteyt in Vrieslandt (1899; handschrift 9360 in bibliotheek Tresoar ) 2.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 139 en II, 86.

Smits, E., De Friesche admiraliteit boven water (2 dln., Dokkum 1996) I, 20.

Vos, P.D. de, De vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16e eeuw tot 1795 (2e druk, Alphen aan den Rijn 1982) 628.

functies in bovenlokale instellingen

functie: commies-generaal van de Convooien en Licenten
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 05-12-1721 - 03-04-1732
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: commissie door de Staten-Generaal. Volgt Frederik van Schurmans op in het kwartier Friesland. Beëindiging wegens benoeming tot advocaat-fiscaal van de Admiraliteit in Friesland.

functie: advocaat-fiscaal
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 04-04-1732 - 25-11-1743
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 11-01-1743 - 17-02-1744
namens: Westergo, Hemelumer Oldeferd
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 26-03-1744 - 22-01-1745
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.