personen

Taco van Burmania

geboren: ca. 1654
overleden: 03-04-1705

opmerkingen

Overig: was grietman van Doniawerstal 1688-1705.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 350.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 61 en II, 44.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 01-05-1689 -
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 06-06-1695 - 18-03-1699
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 27-04-1699 -
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eerste vermelding.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-05-1701 - 09-05-1704
namens: Zevenwolden, Doniawerstal
anderen met deze aanstelling...