personen

Johan van Aylva

geboren: -
overleden: 1660

opmerkingen

Persoonsgegevens: geboren in of vóór 1614.
Overig: was grietman van Hemelumer Oldeferd 1641-1660.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 308.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 9 en II, 9.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 106 (1989) 36.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 11-02-1648 - 11-02-1652
namens: Westergo, Hemelumer Oldeferd
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 11-04-1659 - 07-06-1660
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging mogelijk eerder door overlijden.