personen

Michaƫl Onuphrius baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

geboren: 1695
overleden: 27-04-1758

opmerkingen

Overig: De lijst Engels van gedeputeerden ter Staten-Generaal (zie institutionele toelichting bij dat college) vermeldt, op basis van Bruinsma, zitting als gedeputeerde ter Staten-Generaal in mei 1745. Als dit juist is zal hij extraordinaris gedeputeerde zijn geweest, omdat hij op dat tijdstip zitting had in Gedeputeerde Staten van Friesland.
Was grietman van Dantumadeel 1725-1753.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 126.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 342 en II, 227.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 01-05-1716 - 09-05-1719
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 27-04-1719 - 15-04-1722
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 11-02-1722 - 12-02-1725
namens: Westergo, Franekeradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1728 - 04-04-1730
namens: Oostergo, Dantumadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 04-05-1737 - 24-07-1740
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1740 - 30-04-1743
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1743 - 13-02-1746
namens: Oostergo, Dantumadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 31-05-1749 - 30-04-1752
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 30-06-1752 - 02-05-1753
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 02-05-1755 - 01-03-1758
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...