personen

Rienck van Burmania

Ook bekend als Rinco van Burmania.

geboren: 1560
overleden: 04-06-1645

opmerkingen

Buitenlandse adelstitel: door Karel I van Engeland tot ridder geslagen 1625.
Overig: was grietman van Ferwerderadeel 1614-1636.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 50.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 59 en II, 42.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VII, 245.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 132.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1622 - 30-04-1625
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 21-10-1625 - 09-1628
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...