personen

Tjaert van Burmania

geboren: ca. 1670
overleden: 24-08-1702

opmerkingen

Overig: was grietman van Leeuwarderadeel 1688-1702.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 33.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 61 en II, 44.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 27-04-1699 -
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eerste vermelding.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 23-04-1701 - 08-1702
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden op 24 of 25 augustus.