personen

Harmannus Sloterdijck

geboren: 1709
overleden: 06-12-1779

lid Vroedschap van Workum (1755 - 1779).

opmerkingen

Vroedschap: Nederland's Patriciaat geeft aanvang 1764.

bronnen voor de persoonsgegevens

Bakker, G., ‘Leden fan de Warkumer froedskip tusken 1632 en 1795’, in: idem ed., De sted Warkum (Bolsward 1967) 32-41. 40.

Gabriëls, A.J.C.M., `"De Edel Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westvriesland", 1747-1795. Aspecten van een buitencommissie op gewestelijk niveau', Tijdschrift voor Geschiedenis 94 (1981) [Bijlage] 457.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 77 (1993) 483.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 178.

functies in bovenlokale instellingen

functie: griffier
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 10-07-1728 - 14-03-1739
anderen met deze aanstelling...

Ontslag op eigen verzoek.

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 28-04-1752 - 30-04-1755
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Volgde Anthony Patras op, die het voorgaande jaar in de Raad van State was benoemd. Opgevolgd door Antoine d'Arnaud.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 05-05-1758 - 30-04-1760
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-05-1766 - 06-12-1779
namens: Steden, Workum
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.