personen

Tjalling Edo van Sminia

geboren: 1716
overleden: 05-07-1767

opmerkingen

Overig: de lijst van Engels van de Staten-Generaal (zie institutionele toelichting bij dat college) vermeldt nog, op basis van Bruinsma, zitting als gedeputeerde in 1752. Als dit juist is, was Van Sminia extraordinaris gedeputeerde, want in genoemd jaar was hij gecommitteerde in de Admiraliteit in Friesland.
Was grietman van Hennaarderadeel 1754-1767.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 249.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 365 en II, 254.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 16-05-1740 - 05-05-1743
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 13-02-1743 - 16-02-1746
namens: Oostergo
anderen met deze aanstelling...

Hoewel de ondertekening van de eed (Tresoar, archief Staten van Friesland 1580-1795, inv. nr. 2614, zie institutionele toelichting) afwijkt van die als lid van Gedeputeerde Staten van Friesland, en ibidem, inv. nr. 3168 alleen de voorletter geeft, is geen andere persoon bekend die in aanmerking komt voor bekleding van deze functie.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 24-04-1752 - 01-04-1755
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 13-02-1758 - 18-02-1761
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1761 - 16-02-1764
namens: Westergo, Hennaarderadeel
anderen met deze aanstelling...