personen

Idzart Sirtema van Grovestins

geboren: -
overleden: 1613

opmerkingen

Overig: was grietman van Menaldumadeel 1603-1613.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 180.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 133 en II, 83.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 20-04-1605 - 09-02-1606
namens: Westergo, Menaldumadeel
anderen met deze aanstelling...