personen

Assuerus van Glinstra

geboren: 1673
overleden: 03-03-1706

opmerkingen

Persoonsgegevens: Hoewel De Haan Hettema een jaar van overlijden 1748 geeft, wordt de voorkeur gegeven aan Baerdt, die 1706 geeft.
Overig: was grietman van Tietjerksteradeel 1697-1706.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 134.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 257 en II, 174.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 28-05-1695 - 23-06-1697
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1697 - 06-06-1701
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 14-09-1705 - 1706
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...

Kwartier onzeker. Beƫindiging waarschijnlijk door overlijden (zie 'opmerkingen').