personen

Douwe Carel van Unia

geboren: ca. 1649
overleden: 05-12-1708

opmerkingen

Overig: was grietman van Tietjerksteradeel 1669-1686.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 133.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 385 en II, 268.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 13-02-1683 - 10-02-1686
namens: Oostergo, Tietjerksteradeel
anderen met deze aanstelling...