personen

Tjallingh van Eysinga

geboren: 1596
overleden: 1653

opmerkingen

Persoonsgegevens: Baerdt geeft afwijkend jaar van overlijden 1658.
Overig: was grietman van Rauwerderhem 1635-1639 en van Menaldumadeel 1639-1653.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 163.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 100 en II, 66.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IV, 592.

Smits, E., De Friesche admiraliteit boven water (2 dln., Dokkum 1996) I, 11.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 15-02-1644 - 10-02-1648
namens: Oostergo, Rauwerderhem
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 24-03-1648 -
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...