personen

Regnerus Livius van Andringa de Kempenaer

geboren: 1752
overleden: 1813

opmerkingen

Overig: Algemeen Nederlandsch Familieblad noemt zitting in de Admiraliteit in Friesland. Dit wordt echter door andere bronnen niet bevestigd.
Was grietman van Lemsterland 1772-1795.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) X, 34.

Algemeen Nederlandsch Familieblad (1883-1905) 11 (1894) 173.

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 374.

Bargeton, R. e.a., Les préfets du 11 ventôse an VIII au 4 september 1870. Répertoires nominatif et territorial (Parijs, 1981) 172.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 140.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 240 en II, 162.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 86 (1996/1997) 304.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 960.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 184.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 71.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 412.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 17-12-1772 - 02-05-1773
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 04-05-1779 - 14-05-1781
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1782 - 1783
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 25-06-1787 - 1787
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1788 - 12-05-1788
namens: Zevenwolden, Lemsterland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 12-05-1791 - 11-02-1794
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Gaat over naar zetel Oostergo.

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 12-02-1794 - 1795
namens: Oostergo
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: de dag waarop hij de zetel namens het kwartier Zevenwolden verruilt voor die van Oostergo.

functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam van het Bataafse Gemenebest (1801-1805)
van: 22-10-1801 - 30-04-1805
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam, Vergadering van Hun Hoog Mogenden (Koninkrijk)
van: 04-10-1806 - 08-05-1807
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: landdrost
instelling: Landdrost en Assessoren van Friesland (1807-1810)
van: 08-05-1807 - 13-12-1810
anderen met deze aanstelling...
functie: préfet
instelling: Préfet du Département de l' Issel-Supérieur (Boven IJssel)
van: 13-12-1810 - 11-1813
anderen met deze aanstelling...

Overleden 3 december 1813.