personen

mr. Tjallingh van Eysinga

geboren: ca. 1562
overleden: 31-08-1603

opmerkingen

Overig: was grietman van Menaldumadeel 1601-1603.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 179.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 99 en II, 66.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IV, 592.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 13-04-1599 - 30-04-1601
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eerste presentie. Compareerde niet in 1600 en 1601.