personen

jonkheer mr. Ulbo van Burmania

geboren: 15-09-1737 te Leeuwarden
overleden: 18-08-1816 te Anjum

opmerkingen

Persoonsgegevens: Baerdt en De Haan Hettema geven afwijkend jaar van overlijden 1816.
Adelspredicaat: 1814.
Overig: was grietman van Leeuwarderadeel 1765-1795.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 36.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 65 en II, 45.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 80 (1989) 574.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VII, 248.

Smits, E., De Friesche admiraliteit boven water (2 dln., Dokkum 1996) I, 22.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 01-08-1764 - 11-02-1767
namens: Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 13-02-1767 - 11-02-1770
namens: Oostergo, Leeuwarderadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 26-04-1776 - 30-04-1779
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 1814 - 1816
namens: Leeuwarderadeel, ridderschap
anderen met deze aanstelling...

Benoemd 29-8-1814. Einddatum: mogelijk 1815.