personen

jonkheer Tjalling Willem van Camstra

geboren: ca. 1686
overleden: 1742

opmerkingen

Overig: was grietman van Idaarderadeel 1727-1742.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 157.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 82 en II, 54.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1716 - 1722
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 28-01-1727 - 11-02-1728
namens: Oostergo, Idaarderadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 08-05-1730 - 18-07-1734
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 16-04-1737 - 18-04-1740
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 25-07-1740 - 11-05-1741
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

De lijst in het Algemeen Nederlandsch Familieblad (zie institutionele toelichting) geeft aanvangsjaar 1741.