personen

Zeino Joachim Welvelde van Burmania

geboren: ca. 1682
overleden: 04-12-1710

opmerkingen

Overig: Baerdt van Sminia meldt dat Burmania 'in het laatst van zijn leven' zitting had in de Raad van State, maar daarvoor is elders geen bewijs gevonden.
Was grietman van Rauwerderhem 1701-1710.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 165.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 63 en II, 45.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 31-10-1701 - 28-05-1704
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 17-07-1705 -
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eerste vermelding.