personen

Willem Emilius van Unia

Ook bekend als Douwe van Unia.

geboren: 1692
overleden: 06-11-1754

opmerkingen

Overig: was grietman van Kollumerland 1730-1743.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 102.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 385 en II, 268.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 12-02-1734 - 11-02-1737
namens: Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1737 - 31-10-1740
namens: Oostergo, Kollumerland
anderen met deze aanstelling...