Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Middenpartij voor Stad en Land

Naam partij Middenpartij voor Stad en Land
Bronnen Van zowel de Middenstandspartij voor Stad en Land als de Middenstandspartij is weinig bronnenmateriaal bewaard gebleven. Het meest bruikbare archief is het dossier van de partij in het Vereenigingenregister, waarin veel materiaal is te vinden over het justitiële onderzoek naar aanleiding van de koninklijke goedkeuring van de statuten van de partij. Van het blad Het Middenstandsbelang zijn slechts twee exemplaren bewaard gebleven. Wel is in de kranten vrij veel aandacht besteed aan zowel de Middenstandspartij als de Middenpartij voor Stad en Land. Over het optreden van Vos in de Tweede Kamer is van de hand van Van Spanning een artikel verschenen.
Programma Beginselprogramma, 1918, Parlement en Kiezer 1918/1919, zie NCC
Werkprogramma, 1918, Parlement en Kiezer 1918/1919, zie NCC
Partijprogramma, 1929, Middenpartij voor Stad en Land. Program (z.pl. z.j.), Gemeentearchief Amsterdam
Partijprogramma, 1929, Verenigingenregister ministerie van Justitie, dossier 43156, Algemeen Rijksarchief
Partijprogramma, 1929, Niet praten maar doen (z.pl. 1929), Gemeentearchief Amsterdam
Partijprogramma, 1929, Verenigingenregister ministerie van Justitie, dossier 43156, Algemeen Rijksarchief
Statuten Verenigingenregister ministerie van Justitie, dossier 28647, Den Haag, Algemeen Rijksarchief
Verenigingenregister ministerie van Justitie, dossier 43156, Den Haag, Algemeen Rijksarchief
Boeken Abraham Staalman, De Gouden Bond en zijn geschiedenis 1883-1933. Nederlandsche Bond van Koffiehuis-, Restauranthouders en Slijters (Amsterdam 1933)
Artikelen H. van Spanning, 'Het optreden van Floris Vos als Tweede Kamerlid (1929-1933)', in: Tussen Vecht en Eem. Tijdschrift voor regionale geschiedenis, jrg. 15 (1997), nr. 3 (sept.) (1997) 167-177
W.I. Engel, 'Rumoer om de Muidertol', in: Tijdschrift van de Stichting Tussen Vecht en Eem en van de Vereniging van Vrienden van het Gooi, jrg. 5 (1987), nr. 4 (dec.) (1987) 195-210
A.J.C. de Vrankrijker, 'De Melkerij Hofstede Oud-Bussem', in: Tijdschrift van de Stichting Tussen Vecht en Eem en van de Vereniging van Vrienden van het Gooi, jrg. 5 (1987), nr. 3 (sept.) (1987) 147-159
Periodiek De Middenstander. Uitgave van de NV de Middenstander. Officieel orgaan van de Middenstandspartij, afd. Utrecht. [1920-1926]
Wekelijks.
Het Middenstandsbelang. Orgaan van de Middenstandspartij in Nederland
Slechts twee exemplaren bewaard gebleven, nr. 1 (1918) (IISG, Utr. Arch.) en nr. 2 (1918) (ARA).
Ons Belang. Officieel orgaan van den Nederlandsche Bond voor Hotel-, Koffiehuis-, Restauranthouders en Slijters [1907-1942]
Geen exemplaren uit de periode 1918-1921 bewaard gebleven.
Brochures Beginselverklaring en werkprogram [Middenstandspartij] (1918)
In Parlement en Kiezer 1918/1919.
Wat wil de Middenstandspartij?
Middenpartij voor Stad en Land. Program
Middenpartij voor Stad en Land. Niet praten maar doen (1929)
Bevat onder meer program.
J.H. Schultz van Haegen, Waarom ik uit de Liberale Staatspartij 'De Vrijheidsbond' ben getreden (Amsterdam 1929)
Archieven Verenigingenregister ministerie van Justitie, 2.09.12.01 28647, Algemeen Rijksarchief
Uitgebreid dossier over de Middenstandspartij en de Middenpartij voor Stad en Land. Dikte dossier is het gevolg van een onderzoek dat justitie had ingesteld n.a.v. twijfel over de rechtsgeldigheid van de naamsverandering van de Middenstandspartij in Middenpartij voor Stad en Land. Vraag was of de Middenstandspartij formeel was opgeheven in 1921 of niet. Dossier bevat behalve de statuten van beide partijen, verklaringen van leden Middenstandspartij (Staalman), Vrijheidsbonders die betrokken waren bij fusie (Treub, Fock, Rink) en notulen fusievergadering Vrijheidsbond. Voorts exemplaar Middenstandsbelang, brochure Wat wil de Middenstandspartij? en krantenartikelen over conflicten in Middenpartij voor Stad en Land. [* * * *]
 
Verkiezingen Tweede Kamer 1929 H 530.213, Gemeentearchief Amsterdam
Bevat een drietal brochures van de partij: J.H. Schultz van Haegen, Waarom ik uit de LSP de Vrijheidsbond ben getreden (Aerdenhout 1929), Niet praten maar doen en een derde brochure met het Program van de Middenpartij voor Stad en Land. [* * *]
 
SDAP-Federatie Amsterdam, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Brochure Middenpartij voor Stad en Land Niet praten maar doen’ (z.pl. 1929) [* * *]
 
Verenigingenregister ministerie van Justitie, 2.09.12.01 43156, Algemeen Rijksarchief
Kleiner dossier met statuten, program van de Middenpartij voor Stad en Land en de brochure Niet praten maar doen. [* *]
 
Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht, Algemeen Rijksarchief
Inv.nr. 108, ingekomen brieven Middenstandspartij. [* *]
 
Archief Heemskerk, Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme
Map 15, exemplaar Het Middenstandsbelang, 26-6-1918 (nr. 1). [* *]
 
Stukken betreffende verkiezingen gehouden in Utrecht VV 14, Utrechter Archieven
Doos 1907-1919, pamfletten Middenstandspartij, exemplaar Het Middenstandsbelang nr. 1. [* *]
 
Hoofdbestuur PTT Radio-omroep en Radio-distributie 1919-1940, Algemeen Rijksarchief
Inv.nr. 348, brief Middenpartij voor Stad en Land met gemotiveerd besluit om geen gebruik te maken van mogelijkheid tot een verkiezingsredevoering op de radio. [*]