Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Algemeene Nederlandsche Fascisten Bond

Naam partij Algemeene Nederlandsche Fascisten Bond
Bronnen Er is redelijk wat bronnenmateriaal beschikbaar voor studie naar de Algemeene Nederlandsche Fascisten Bond. De lotgevallen van Jan Baars en zijn ANFB zijn in verscheidene studies aan bod gekomen, onder meer van Schippers en van A.A. de Jonge. Het belangrijkste archief met betrekking tot. de organisatie van de ANFB is ongetwijfeld het partijarchief, dat is ondergebracht bij het archief van Zwart Front. Voorts is van Jan Baars een persoonlijk archief bewaard gebleven (RA Noord-Brabant).
 
Ter aanvulling kan voorts onderzoek gedaan worden in de documentatiemap op het NIOD, waarin wat versnipperd materiaal is opgenomen, en in het archief van Wouter Lutkie, waarin veel correspondentie is opgenomen van en met het bestuur van de partij. In het archief Gerretson is vooral materiaal aangetroffen over de Corperatieve Concentratie. Met uitzondering van de de documentatiemappen in het NIOD is al het materiaal slechts na toestemming in te zien. Daarnaast is ook het blad De Fascist beschikbaar voor onderzoek.
Statuten Documentatiemap ANFB, Doc. II, 21, Amsterdam, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Archief Politieke Beweging Zwart Front, Den Bosch, Rijksarchief Noord-Brabant
Collectie-Baars-Kleijn, Den Bosch, Rijksarchief Noord-Brabant
Boeken Herbert Smit, Jan Baars. Eenling in het verzet. De politieke activiteiten van ex-fascistenleider Jan Baars tussen maart 1934 en mei 1946 [doctoraalscriptie KU Nijmegen] (1989)
G.J.G. de Gier, Alfred Haighton. Financier van het fascisme (Amsterdam 1988)
J.L. Schippers, Zwart en Nationaal Front. Latijns georiënteerd rechts-radicalisme in Nederland (1922-1946) (Amsterdam 1986)
G.R. Zondergeld, Een kleine troep vervuld van haat. Arnold Meijer en Het Nationaal Front (Houten 1986)
Antoon van Herpen, Jan Baars. Representant van het Nederlands fascisme 1927-1934 [doctoraalscriptie KUN] (1983)
L.M.H. Joosten, Katholieken en fascisme in Nederland 1920-1940 (Utrecht 1982)
A.A. de Jonge, Crisis en critiek der democratie. Anti-democratische stromingen en de daarin levende denkbeelden over de staat in Nederland tussen de Wereldoorlogen (Utrecht 1982)
Wim Zaal, De Nederlandse fascisten (Amsterdam 1973)
Artikelen Robin te Slaa, 'Leider van een Koninklijk Kabinet: Colijns fascistische bewonderaars omstreeks 1933.', in: Bulletin van de Tweede Wereldoorlog, afl. 1 (2000) 46-76
Hans de Valk en Niek Nelissen, 'Het Mussolini-regime en de Nederlandse fascisten', in: Aspects des relations de la Belgique, du grand duché de Luxembourg et des Pays Bas avec l'Italie (Brussel 1983)
François Duprat, 'Le fascisme aux Pays-Bas', in: Revue d'Histoire du Fascisme, vol. 6 (1975) 1-63
L.M.H. Joosten, 'Fascisme in Nederland: 1920-1939. Namaak aan de noordzee', in: Bericht van de Tweede Wereldoorlog, band I (Amsterdam 1970)
Periodiek De Fascist. Officieel orgaan van den Algemeenen Nederlandschen Fascistenbond [1932 (9 juli) (jrg. 5 nr. 31)-1934 (6 april) (jrg. 7 nr. 13)]
Eerste nummer verscheen als voortzetting van De Bezem: jrg. 5 nr. 31. Hoofdredacteur Jan Baars. Weekblad.
De Vuurslag. Weekblad van het Nederlandsch volks-Fascisme. Orgaan van de Corporatieve Concentratie waarbij aangesloten de Algemeene Nederlandsche Fascistenbond, de Nationale Unie en de Fascistische Jongerenbond [1934]
Verscheen onregelmatig.
Zwart Front. Orgaan van het gewest 's-Hertogenbosch-Eindhoven van den ANFB [1933 (3 nov.)-1940 (13 apr.)]
Vanaf 5 mei 1934 orgaan van het Zwart Front. Hoofdredacteur Arnold Meijer.
Brochures Statuten en reglementen. Algemeene Nederlandsche Fascisten Bond (1932)
Stencil.
Beginselverklaring van de A.N.F.B. (Den Haag 1933)
Statuten en huishoudelijk reglement. Reglement Fascistische Storm Afdeelingen
Algemeene Nederlandsche Fascistenbond contra de Nationaal Socialistische Beweging (groep Mussert) (Utrecht 1934)
Willem I en de Algemeen Nederl. Fascisten Bond contra Philips I en Ir. A.A. Mussert en zijn Nationaal Socialistische Beweging
C. de Blij, Wat wil de A.N.F.B. (1934)
G.A. Larsen van Neerland, Vragen en antwoorden over het Nederlandsch Fascisme (Den Haag 1933)
G.A. Larsen van Neerland, Antwoorden op actueele vragen betreffende het Nederlandsche Volksfascisme (Oisterwijk 1933)
G.A. Larsen van Neerland, De jeugd voor fascisme! (Den Haag 1933)
G. van Z., Antwoord van den A.N.F.B. (1930)
Jos Mineur, Waarom ik als Katholiek Fascist werd (Utrecht 1930)
W. Lutkie, F.C. Gerretson en R. Groeninx van Zoelen, Vaderlandsliefde en nationaal herstel. Redevoeringen met bijlagen (Oisterwijk 1933)
N.I.K., Fascisme en wat wij er voor ons Nederland van verwachten (Rotterdam 1933)
Brochure Algemeene Nederlandsche Fascisten Bond nr. 1.
Jan Baars, Nederland annexeert zichzelf. Woorden van Bismarck. Muziek voor Mussert (Den Haag 1936)
Jan Baars, 'Fascisten' op de fascistenjacht. Open brief aan Mr. Jan Duys ter voorlezing aan zijn bewonderaars ir. A.A. Mussert, C. van Geelkerken en alle andere zedenmeesters (Amsterdam)
F.C. Gerretson, Charter van het Nederlandsch Volks-fascisme (Den Haag 1933)
F.C. Gerretson, Koninklijk kabinet of dictatuur? Open schrijven aan Dr. H. Colijn nopens een actueel vraagstuk van staatkunde en staatsrecht (Den Haag 1933)
Wouter Lutkie, Het derde stadium. De partijen en de nieuwe orde (Oisterwijk 1933)
Arnold Meijer, Waarheen? Fascisme, R.K. Staatspartij (Den Haag 1933)
Arnold Meijer, Wij vergaan (Oisterwijk 1932)
Archieven Archief Wouter Lutkie, Katholiek Documentatiecentrum Nijmegen
M.b.t. Algemeene Nederlandsche Fascisten Bond en Corporatieve Concentratie inv.nr. 375-414. O.a. stukken betreffende de statuten, beginselverklaring, huishoudelijke reglement, organisatiestructuur van ANFB en CC; correspondentie o.a. met en van Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en Algemene Staf, Reorganisatiecommissie; financiële stukken ANFB; stukken m.b.t. Fascistische Jongeren Bond en Fascistische Uitgevers Maatschappij; stukken m.b.t. oprichting CC; pamfletten, nota's en andere stukken CC; correspondentie o.a. van en met Baars, Brinkgreve, H. Picard, G.H. Ekering, F.C. Gerretson, G.A. Larsen van Neerland, J. Mineur. Toegang: normaal. Inventaris: R.C.J. van Maanen, ‘Inventaris van het archief Wouter Lutkie pr. 1887-1968’, in Archieven van het Katholiek Documentatie Centrum, band 1 (Nijmegen 1973) p 152-252. [* * * *]
 
Collectie F.C. Gerretson 1884-1958, Algemeen Rijksarchief
Stukken betreffende besprekingen Algemeene Nederlandsche Fascisten Bond, Verbond voor Nationaal Herstel en Nationale Unie; stukken over samengaan ANFB en NU; tal van stukken betreffende activiteiten Corporatieve Concentratie 1933-1935 (o.a. correspondentie, verslagen vergaderingen); krantenknipsels betreffende CC; correspondentie van Brinkgreve, Groeninx van Zoelen, Lutkie en Valther. Toegang: inventaris. Collectie niet openbaar. [* * * *]
 
Archief van de Politieke Beweging Zwart Front M.b.t. de ANFB: Inv.no. 1-52, Rijksarchief Noord-Brabant
Stukken m.b.t. de organisatie, propaganda, vergaderingen en leden van de Algemeene Nederlandsche Fascisten Bond: o.a. rapport over organisatie, inrichting van de ANFB en de Fascistische Jongeren Bond; stukken van de Geheime Inlichtingen Dienst van de ANFB; statuten, huishoudelijk reglement en beginselverklaring; circulaires, correspondentie m.b.t. positie Baars en zijn uiteindelijke vertrek (1934), o.a. van Nationale Unie en Mineur; stukken betreffende de FJB o.a. Algemeen Reglement van de Fascistische Jongerenbond De Bezem 1932, concept huishoudelijk reglement FJB 1933; stukken m.b.t. machtsgreep A. Meijer in ANFB, o.a. correspondentie Meijer met allerlei leden, brieven algemene staf ANFB aan Meijer; circulaires m.b.t. leiderschap Brinkgreve en Groeninx van Zoelen; stukken m.b.t. overgang van ANFB in Zwart Front. Toegang: J. Vriens, Inventaris van de archieven van Zwart Front 1934-1940; Nationaal Front 1940-1941; Arnold Meijer 1905-1965; Alfred Haighton 1896-1942 (Den Bosch 1977). Niet openbaar. [* * * *]
 
Het persoonlijke archief van Arnold Meijer 1905-1965, Rijksarchief Noord-Brabant
M.b.t. Algemeene Nederlandsche Fascisten Bond correspondentie 1920-1941 (2097-2124) o.a. met Lutkie, Cuypers, Fascistische Uitgevers Maatschappij, Perey; voorts veel materiaal over proces tegen Meijer na 1945. Toegang: J. Vriens, Inventaris van de archieven van Zwart Front 1934-1940; Nationaal Front 1940-1941; Arnold Meijer 1905-1965; Alfred Haighton 1896-1942 (Den Bosch 1977). Niet openbaar. [* * * *]
 
Documentatiemap Algemeene Nederlandsche Fascisten Bond Doc. II, 21, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Circulaires; corrrespondentie over het conflict Van Knotsenborg/Baars; statuten, huishoudelijk reglement, reglement fascistische stormafdelingen; notulen vergadering afdeling Den Haag 10-12-1932, notulen vergadering Van Knotsenborg/NSB; correspondentie partijbestuur aan leden, aan Nationale Unie; circulaires; correspondentie m.b.t. samenwerking met NU; verkiezingsmateriaal, brochures, strooibiljetten. Toegang: vrij, geen inventaris. [* * *]
 
Knipselmap Algemeen Nederlandsche Fascisten Bond KA II, 26, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Bevat tal van krantenknipsels over de Algemeen Nederlandsche Fascisten Bond (m.n. vergaderingen). [* * *]
 
Collectie Baars-Kleijn, Rijksarchief Noord-Brabant
Bevat m.b.t. Algemeene Nederlandsche Fascisten Bond o.a.: statuten, Ontwerp beginselen en programmapunten De Bezem, correspondentie met Italiaanse fascisten (o.a. Gravelli), briefwisseling Baars met Van Lynden over mogelijke aftreden Baars (oktober/november 1932), enige brieven van Groeninx van Zoelen, Gerretson en Lutkie en verzamelde stukken over fascistische organisaties (o.a. NSNAP, Nederlandsche Fascisten Unie, Verbond voor Nationaal Herstel, NSB, Verbond van Actualisten); voorts veel materiaal betreffende Baars' activiteiten tijdens WO II. Toegang: J. Vriens, Inventaris van de collectie Baars-Kleyn (Den Bosch 1980). Niet openbaar. [* * *]
 
Politiek Archief H.A. Sinclair de Rochemont 1901-1942, Rijksarchief Noord-Brabant
Documentatiemateriaal (knipsels) over de Algemeene Nederlandsche Fascisten Bond en Jan Baars; voorts materiaal over het Verbond van Actualisten in de periode 1926-1927, en De Bezem 1928-1931 en Verbond van Nationaal-Solidaristen in Rijks-Nederland. Toegang: inventaris J. Vriens. Niet openbaar. [* * *]
 
Documentatiemap Corporatieve Concentratie Doc. II, 167, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Pamfletten, brochures en enige correspondentie van de Corporatieve Concentratie. Toegang: vrij, geen inventaris. [* *]