Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Algemeene Nederlandsche Vrouwen-Organisatie

Naam partij Algemeene Nederlandsche Vrouwen-Organisatie
Bronnen Over de Algemeen Nederlandsche Vrouwen-Organisatie is relatief veel bronnenmateriaal bewaard gebleven. Zo is op het IISG een deel van het partijarchief aanwezig, alsook het archief van de afdeling Amsterdam. Andere archieven waarvan gebruik kan worden gemaakt is het persoonlijke archief van Romke de Waard (IISG) en het archief van de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht (IIAV). Daarnaast is in het verenigingenregister (ARA) zowel van de ANVO als de Feministische Partij een dossier opgenomen. Van beide partijen is ook het partijblad bewaard gebleven.
 
De geschiedenis van de ANVO is in het kort aan de orde gekomen in de publicaties van Leyenaar en Van de Velde en in Posthumus-De Groot.
Programma Partijprogramma, 1922, Parlement en Kiezer 1922/1923, zie NCC
Statuten Verenigingenregister ministerie van Justitie, dossier 30748, Den Haag, Algemeen Rijksarchief
Boeken W.H. Posthumus-Van der Goot e.a., Van moeder op dochter. De maatschappelijke positie van de vrouw in Nederland vanaf de Franse tijd (3de dr.) (Nijmegen 1977)
Artikelen Monique Leijenaar en Hella van de Velde, 'Belangenbehartiging door vrouwen: vrouwenpartijen', in: Acta Politica, jrg. 24 (1989), nr. 1 (jan.) (Meppe/Amsterdam 1989) 3-29
Periodiek A.N.V.O. Orgaan van de Algemeene Nederlandsche Vrouwen-Organisatie [1922-1924]
Maandblad. Onder redactie van Nine Minnema, A. Leijdensdorff-De Leeuw, A. Schwier-Rutters en F.C. Warmlots. In het archief ANVO (IISG) zijn aanwezig de volgende nummers: jrg. 1, nrs. 1-4 (oktober 1922 t/m januari 1923) en nrs. 8-9 (mei/juni 1923) en jrg. 2, nrs. 4-5 (februari/maart 1924).
Het recht der vrouw. Maandblad der Feministische Partij
Redactie H. Nieuwstede-Coerdes. In archief ANVO (IISG) zijn de volgende nummers aanwezig: jrg. 1, nrs. 1-7 (januari 1920 t/m oktober 1920).
Brochures Doel, werkwijze, program en resoluties
In Parlement en Kiezer 1922-1923.
Statuten en Huishoudelijk Reglement der A.N.V.O. ( z.pl. z.j.)
Verenigingenregister ministerie van Justitie, dossier 30748.
Wilhelmina Drucker, Waarom de Neutrale?
Jacoba Mossel, Langs nieuwe banen. Propagandarede 4 november 1920 te Amsterdam
C. van Tussenbroek, Het bestaansrecht der Algemeene Nederlandsche Vrouwen-organisatie (Amsterdam 1919)
E. Willink-Altes, De geschiedenis van de Algemeene Ned. V. Org. (1924)
In A.N.V.O. Orgaan van de Algemeene Nederlandsche Vrouwen Organisatie mei 1924
Nine Minnema, Is het noodig dat vrouwen zich afzonderlijk organiseeren om kandidaten te stellen voor vertegenwoordigende lichamen? (1922)
Archieven Archief ANVO, Afdeling Amsterdam, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Bevat notulen, exemplaren periodiek, pamfletten en brochures, correspondentie van zowel de Feministische Partij als de Algemeene Nederlandsche Vrouwen-Organisatie. [* * * *]
 
Archief Romke de Waard, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Enige correspondentie omtrent fusie, enige pamfletten. [* * *]
 
Archief Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht 2.19.020.02, Algemeen Rijksarchief
Inv.nr. 64, ingekomen brieven van Algemeene Nederlandsche Vrouwen-Organisatie. [* *]
 
Archief Unie voor Vrouwenbelangen, Algemeen Rijksarchief
Inv.nr. 24, briefwisseling met Algemeene Nederlandsche Vrouwen-Organisatie en Feministische Partij. [* *]
 
Verenigingenregister ministerie van Justitie, 2.09.12.01 30748, Algemeen Rijksarchief
Dosssier Algemeene Nederlandsche Vrouwen-Organisatie. [* *]
 
Stukken betreffende de verkiezingen Tweede Kamer 44/001324-1m (1853-1933), Archiefdienst Kennemerland Haarlem
Map verkiezingen 1922, pamfletten Algemeene Nederlandsche Vrouwen-Organisatie. [* *]
 
Archief Catharina van Tussenbroek, Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging
Bevat geen belangwekkend materiaal betreffende de geschiedenis van de Algemeene Nederlandsche Vrouwen-Organisatie. [*]
 
Verenigingenregister ministerie van Justitie, 2.09.12.01 33237, Algemeen Rijksarchief
Dossier Feministische Partij.