Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Verbond van Nationalisten

Naam partij Verbond van Nationalisten
Bronnen Over het Verbond van Nationalisten is onder meer geschreven door A.A. de Jonge en Wim Zaal. Het partijarchief van het VvN is, voorzover bekend, verdwenen. Wel is in een aantal persoonsarchieven materiaal over het Verbond gevonden (m.n. het archief van H.P. Blok). Van belang zijn voorts de op het NIOD beschikbare documentatie- en knipselmappen en het vrij uitvoerige dossier uit het Verenigingenregister van het ministerie van Justitie (ARA). Voorts kan gebruik gemaakt worden van de periodieken De Nieuwe Vaderlander, De Controleur en De Nationalist.
Programma Program van actie, 16-6-1929, De Controleur, 16-6-1929, zie NCC
Statuten Verenigingenregister ministerie van Justitie, dossier 43577, Den Haag, Algemeen Rijksarchief
De Controleur, 6-10-1928, zie NCC
Boeken A.A. de Jonge, Crisis en critiek der democratie. Anti-democratische stromingen en de daarin levende denkbeelden over de staat in Nederland tussen de Wereldoorlogen (Utrecht 1982)
H.J. Scheffer, De Controleur. Een kritisch blad kritisch bekeken (Den Haag 1982)
Wim Zaal, De Nederlandse fascisten (Amsterdam 1973)
Adalbert Smit, Fascistische en Nationaal-Socialistische stroomingen in Nederland van 1921-1935 [ongepubliceerd rapport 1947, NIOD Doc. II, 574] (1947)
W.H. Haighton, Verbond van Actualisten en Vaderlandsch Verbond-Geschiedenis [typoscript ongepubliceerd rapport 22-3-1944, NIOD Doc. II, 824] (1944)
G.C. Labouchère, [Ongepubliceerd rapport, NIOD Doc. I, 995f]
Willem Gerrit Lensink, Ontstaan, richting en ontwikkeling der extremistische partijen in het algemeen en die der nationaal-socialisten en fascistische partijen in het bijzonder [ongepubliceerd rapport, NIOD Doc. I, 1044b]
L.F. de Jong, Nationaal-Socialistische en Fascistische organisaties - behalve de NSB - in Nederland en België [ongepubliceerd rapport, NIOD Doc. II, 264-266]
Periodiek De Controleur [1890-1941]
Hoofdredacteur C.H.M. van der Mijle 1922-1941.
De Nationalist. Officieel orgaan van het Nieuw Verbond van Nationalisten [1931 (2 nov.)-1932 (mei?)]
Voortzetting van De Pijlenbundel.
De Nieuwe Vaderlander. Orgaan voor het Verbond van Nationalisten, gewijd aan den nationaal-staatkundigen en economischen Opbouw [1928-1934]
Hoofdredacteur C.H.A. van der Mijle.
De Pijlenbundel. Officieel orgaan van het Nieuw Verbond van Nationalisten [1931 (11 april-9 mei)]
Voortgezet als De Nationalist
Brochures Kent gij het werk? Kent gij het doel? Uitgegeven door den Centralen Raad van het Verbond van Nationalisten te Amsterdam (Amsterdam)
Bevat beginselprogramma.
Socialisme en communisme voeren ons naar den ondergang!! Parlementarisme is uit den tijd! Uitgegeven door den centralen raad van het Verbond van Nationalisten te Amsterdam (Amsterdam 1934)
D.C., Bezuiniging en burgeroorlog
Statuten
In De Controleur, 6-10-1928.
Program van Actie
In De Controleur, 16-6-1929.
C.J.M. van Eijsden, Het gevaar van het socialisme en communisme
C.H.A. van der Mijle, Waarom nationalistisch?
Archieven Verenigingenregister ministerie van Justitie, 2.09.12.01 43577, Algemeen Rijksarchief
Statuten Verbond van Nationalisten; correspondentie ministerie van Justitie van en met Centrale Inlichtingendienst, ministerie van Defensie en Hoofdcommissaris Politie Amsterdam en bestuur VvN i.v.m. goedkeuring statuten - vooral optreden Nationalistische Militie besproken; exemplaren De Controleur (9-8-1930) en Nieuwe Vaderlander (23-8-1930); pamfletten. [* * *]
 
Archief H.P. Blok 1928-1934 168e, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Pamfletten, brochures, circulaires, statuten van diverse fascistische en nationalistische partijtjes (Verbond van Nationalisten, Nieuw Verbond van Nationalisten, Algemeene Nederlandsche Fascisten Bond, Nationale Unie); correspondentie o.a. met Ellen Forest, J.L. Pierson, leden NVvN en VvN; enige vertaalde artikelen van Italiaanse fascisten; diverse stukken (o.a. statuten, werkprogramma) van de Nieuwe Neutrale Partij; verslag onderhoud met Nationale Unie. [* * *]
 
Documentatiemap Verbond van Nationalisten Doc. II, 828, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Statuten Verbond van Nationalisten; documentatie en correspondentie betreffende contacten met Bezem-groep; circulaires en correspondentie over uittreden groep Blok; brochures en pamfletten VvN. [* * *]
 
Documentatiemap Nieuw Verbond van Nationalisten Doc. II, 558, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Doel en statuten Nieuw Verbond van Nationalisten; notulen oprichtingsvergadering; circulaires en correspondentie betreffende fusie met Nationale Unie. [* * *]
 
Knipselarchief Verbond van Nationalisten KA II, 2347, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Materiaal uit o.a. NRC en Het Vaderland betreffende Nationalistische Militie en Nationalistische Radio Omroep. [* * *]
 
C.J.M. van Eijsden Doc. I, 452a, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Open brief aan Van Eijsden van W.F. Storsbergen 7-6-1933. [*]
 
Archief G.W. Melchers, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Brieven van C.H.A. van der Mijle 1926-1927. [*]
 
Archief K.H.E. de Jong, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Brieven H.P. Blok i.v.m. fusie Nieuw Verbond van Nationalisten met Vaderlandsch Verbond. Enige pamfletten Verbond van Nationalisten. [*]
 
Documentatie Doc. II, 264, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Ongepubliceered rapport van L.F. de Jong, Nationaal-Socialistische en Fascistische organisaties - behalve de NSB - in Nederland en België, p 120-121.