Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Christelijk Nationale Actie

Naam partij Christelijk Nationale Actie
Bronnen De Christelijke Nationale Actie is nog nooit afzonderlijk onderwerp geweest van een studie. Wel besteedt Wiegeraad in zijn biografie van Visscher uitvoerig aandacht aan de partij. Fieret richt zich in eerste instantie op de fusiebesprekingen met de SGP, terwijl Vroegindeweij voornamelijk Visschers houding tijdens de bezetting onder de loep neemt.
 
Van de CNA is veel archiefmateriaal voorhanden in het archief van D. Schouten (HDNP). De overige genoemde collecties zijn van minder belang. Op de VU en op het IISG liggen enige exemplaren van het partijblad Nieuw Politiek Leven. Het blad is nergens compleet aanwezig. Van belang zijn voorts de hervormd-gereformeerde periodieken Gereformeerd Weekblad (pro-Visscher) en De Waarheidsvriend (anti-Visscher). Tal van brochures zijn voorts beschikbaar, waarvan het grootste deel in het archief Schouten is te vinden.
 
De CNA staat niet ingeschreven in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie.
Programma Beginselprogramma, maart 1936, Politieke Gids 1939, zie NCC
Concept-beginselprogram, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Concept-beginselprogram, Collectie D. Schouten, Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme
Boeken B.J. Wiegeraad, Hugo Visscher 1864-1947. Een calvinist op eigen houtje (Leiden 1991)
W. Fieret, De Staatkundig Gereformeerde Partij 1918-1948. Een bibliocratisch ideaal (Houten 1990)
Jan de Bas, De hervormde kiesvereniging te Waddinxveen 1935 tot 1940 [doctoraalscriptie Utrecht] (1989)
G. Vroegindeweij, Drie dominees en hun partijen voor en tijdens de bezetting [doctoraalscriptie Utrecht] (1987)
J.A. de Wilde en C. Smeenk, Het volk ten baat. De geschiedenis van de A.R.-partij (Groningen 1949)
Artikelen J. van der Graaf, 'De Gereformeerde Bond en de politiek', in: Beproefde trouw. Vijfenzeventig jaar Gereformeerde Bond in de Nederlands Hervormde Kerk (red. J. van der Graaf) (Kampen 1981) 217-265
Periodiek Christelijk Nationale Actie. De Partij der Hervormde Gezindheid [1937]
Eén exemplaar.
De Waarheidsvriend [1909-1942]
Wekelijks orgaan van de Gereformeerde Bond.
Gereformeerd Weekblad [1896-1941]
Mede onder redactie van Hugo Visscher, J. Severeijn en I. Kievit. Dit blad was niet gelieerd aan de CNA, maar is vanwege het redacteurschap van Visscher van belang voor onderzoek naar de ideologische en theologische visie van de CNA-voorman.
Nieuw Politiek Leven. Orgaan der C.N.A. ter verdediging van het recht der Hervormde gezindheid. [1939-1940]
'Maandblad onder redactie van den algemeenen raad der Chr. Nationale Actie'. Van dit partijorgaan zijn exemplaren aanwezig op de VU-bibliotheek (1939 nr. 6, 1940 nrs. 1-12 (m.u.v. nr. 7)), op het IISG (1941 nr. 6) en in het Persmuseum (1938 nr. 1, 1940 nr. 3-4).
Voor Waarheid en Recht. Verkiezingsorgaan der Christelijk Nationale Kiesvereeniging Groen van Prinsterer te Numansdorp [1939 (juni)]
Een exemplaar in collectie Schouten.
Brochures Program van beginselen, zooals dit werd vastgesteld door de algemeene vergadering gehouden in Maart 1936
In Politieke Gids (red. I. Stap) 1939, p. 146-150.
Concept-program van beginselen der Christelijk Nationale Actie
Exemplaar met handgeschreven kritiek aanwezig in collectie D. Schouten (HDNP).
Reglement voor de Christelijk Nationale Actie, vastgesteld algemene vergadering CNA te Utrecht 10-3-1937
Typoscript in collectie D. Schouten (HDNP).
F.H.C. Jansen, De gezagscrisis en de AR-partij. Rede gehouden ter vergadering van A.R. van Ned. Herv. huize den 3den september 1934 te Zeist (Zeist 1934)
A. van Eck, Het probleem der Ned. Hervormde Kerk (Huizen 1938)
Met een voorwoord van H. Visscher.
A. van Eck, De politieke positie der Hervormd-Gereformeerden (Barneveld 1929)
Hugo Visscher, De politieke positie der hervormd-gereformeerden. Rede op zaterdag 23 november 1935 in het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen te Utrecht
Hugo Visscher, Eén ding is nodig, rede op de algemeene vergadering der Chr. Nationale Actie op 10 maart 1937 (Huizen 1937)
Hugo Visscher, Calvinisme en rasbewustzijn
In Gereformeerd Weekblad, 20-8-1938.
Hugo Visscher, Het stervend partijwezen (Leiden 1940)
J.H. van Lonkhuijzen, Op den drempel van den nieuwen tijd. Een oproep tot bezinnen en voorwaarts gaan (Zeist 1940)
J.H. Scheps, Ons zelf zijn en blijven. Lonkhuyzens brochuur Op den drempel van den nieuwen tijd afgewezen (Den Dolder 1940)
Van de eenheid der gereformeerden op politiek gebied en de onderhandelingen met de SGP
8 pagina's, klein formaat. In collectie D. Schouten.
De SGP, de vrijheid van godsdienst, de vaderen en Gods woord
8 pagina's, klein formaat. In collectie D. Schouten.
De heeren der SGP en de godsdienstvrijheid
8 pagina's, klein formaat. In collectie D. Schouten.
Nog eens de godsdienstvrijheid
8 pagina's, klein formaat. In collectie D. Schouten.
Waarom niet meer anti-revolutionair
8 pagina's, klein formaat. In collectie D. Schouten.
Accoord van samenwerking SGP/CNA voor kamerverkiezingen 1937
8 pagina's, klein formaat. In collectie D. Schouten.
Accoord van Unie SGP/CNA
8 pagina's, klein formaat. In collectie D. Schouten.
Archieven Archief D. Schouten 385, Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme
1928-1941, correspondentie, persberichten en circulaires van de Christelijk Nationale Actie, partijdocumenten, tal van pamfletten, posters, verkiezingskranten, materiaal over de CNA in Harderwijk en brochures van de partij; o.a. ook getypt manuscript van D. Schouten over ontstaansgeschiedenis CNA Voor het gesprek in de poort; daarnaast interessant materiaal over de eerste acties van de hervormd-gereformeerden binnen de ARP. [* * * * *]
 
Archief L. Duymaer van Twist 183, Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme
De mappen 6 en 7 bevatten correspondentie met Visscher en stukken inzake Visscher en de Christelijk Nationale Actie; het materiaal is vooral van belang voor een studie naar de strategie van de ARP t.a.v. de CNA. [* *]
 
Kleine verzamelingen nr. 8, Documentatie prof.dr. H. Visscher, 1936-1938, Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme
Drie exemplaren van petitie van hervormde ARP'ers om eenheid partij te behouden (maart 1936); exemplaar van Nationale Dagblad 1938 (oogstmaand) met onverkort uit gereformeerd weekblad overgenomen stuk van Visscher Calvinisme en rasbewustzijn. [* *]
 
Archief ARP-Kamerclub Inv.nr. 31-68, Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme
Map met stukken betreffende conflict Visscher en ARP n.a.v. Belgisch-Nederlands tractaat. [*]
 
Collectie Aalberse, Katholiek Documentatiecentrum Nijmegen
Documentatie Hugo Visscher [*]