Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Christelijk-Democratische Unie

Naam partij Christelijk-Democratische Unie
Bronnen Van de hand van Langeveld is een proefschrift over de Christelijk-Democratische Unie verschenen. Het partijarchief van de CDU is tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan. Materiaal over de partij is in verschillende archieven te vinden. De belangrijkste daarvan is het archief Van der Brug op het HDNP. De partij staat niet ingeschreven in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie.
Programma Beginselverklaring, Wat wil de CDU, zie NCC
Statuten Archief Blankesteijn, Den Haag, Algemeen Rijksarchief
Boeken E.D.J. de Jongh, Buskes, dominee van het volk (Amsterdam 1998)
H.J. Langeveld, Protestants en progressief. De Christelijk-Democratische Unie 1926-1946 (Den Haag 1988)
R. Moll, Johannes Jacobus Buskes. Denken en doen van een dissidente dominee [doctoraalscriptie Utrecht] (1982)
Piet Griffioen, Fedde Schurer en de C.D.U. [doctoraalscriptie Utrecht] (1982)
Hans Heynis, De Christelijke Democratische Unie, Kerk en Vrede en het pacifisme, 1924-1940 (Zwolle 1981)
J.G. Toebes, Het optreden van de C.D.U. en de reactie daarop van de A.R.P. [doctoraalscriptie Nijmegen] (1981)
Freerk van Es, De Christelijk Democratische Unie in Nederland. Speciaal met betrekking tot Friesland [doctoraalscriptie Groningen] (Hoogeveen 1981)
A. Dorleijn, De Christelijk-Democratische Unie [doctoraalscriptie Groningen] (1976)
H. van der Meulen, De Christelijk-Democratische Unie. Schets van een vergeten groep [kandidaatsscriptie UvAmsterdam] (1970)
Artikelen H.J. Langeveld, 'Horzels rond het anti-revolutionaire paard. Progressieve dissidenten in de protestantse politiek tussen 1900 en 1940', in:J. de Bruijn (red.) Een land nog niet in kaart gebracht. Aspecten van het protestants-christelijk leven in Nederland in de jaren 1880-1940 (red. J. de Bruijn) (Amsterdam 1987) 91-112
H. Noordegraaf, 'De Christelijk-Democratische Unie in Schiedam', in: Holland, regionaal historisch tijdschrift, jrg. 15 (1983) (Dordrecht 1983) 28-39
Herman Langeveld, 'De Christelijk-Democratische Unie in Friesland: een electorale benade-ring', in: Friesland en het interbellum (red. J. Frieswijk, Y. Kuiper en J. Rijpkema) (Leeuwarden 1983) 22-56
Periodiek De Christen-Democraat. Orgaan van de Christelijk-Democratische Unie [1937 (jrg. 11, nr. 1, 9 jan.)-1941]
Voortzetting van De Strijder. Op het IISG incompleet aanwezig.
De Strijder. Orgaan van de Christelijk-Democratische Unie [1927-1936]
Tweewekelijks. Op het IISG zijn de jaargangen 1929-1936 incompleet aanwezig. Op de universiteitsbibliotheek UvA de jaargangen 1931-1936 incompleet. Van de na 1945 heropgerichter Strijder zijn op het IISG de jaargangen 1945-1947 incompleet aanwezig. Abonnees: van 500 in 1929 tot 3600 in 1934 (zie archief Van der Brug).
De Verkiezingsbode. Uitgave Provinciaal Comité Groningen der C.D.U.
Een exemplaar uit 1933 aanwezig in archief Van der Brug.
Maandbericht Christelijk-Democratische Unie, afdeling Amsterdam
Aantal exemplaren aanwezig in archief Blankesteijn.
Richtlijnen. Studie-orgaan van de Christelijk-Democratische Unie [1938 (febr.)-1940]
Aanwezig op universiteitsbibliotheek UvA zijn de jaargangen 1938, 1939 en 1940.
Stemt CDU. Verkiezingscourant
Exemplaren 1935 en 1937 van deze in verschillende regio's uitgegeven verkiezingskrant zijn aanwezig in archief Van der Brug en SDAP-archief afdeling Utrecht.
Brochures Beginselverklaring van de Christelijk-Democratische Unie (1933)
De klokken van Rome [redes [van] Fedde Schurer en J.J. Buskes] (Amsterdam 1935)
Wat wil de Christelijk Democratische Unie C.D.U. Beginselverklaring en program (Amsterdam 1933)
C.D.U. Wie wij zijn en wat wij willen. Statuten en urgentieprogramma (Gouda)
J.J. Buskes, C.D.U. en S.D.A.P. (Amsterdam 1932)
J.J. Buskes, Antimilitarisme en Nederlandsche geloofsbelijdenis. Het geval Schurer (Dokkum [1931])
J.J. Buskes, Waarom wij lid werden van de C.D.U. (1932)
H. van Houten, Kent gij de C.D.U.? (Amsterdam)
P. Prins, Wat wil de C.D.U.? (Kampen 1935)
M. de Visser, Nationale ontwapening. Eisch van het christelijk geweten (Amsterdam)
H. Amelink, De Christelijk-Democratische Unie (Den Haag)
D. van der Meulen, De Christelijk-Democratische Unie. De waarheid omtrent de Van Houten-partij. Hoe moet ik stemmen? (1935)
A. Janse, De beginselen van de Christelijk-Democratische Unie (1935)
In Anti-Revolutionaire Staatkunde XI (1935), 125-137
K. Schilder, 'Geen duimbreed'! Een synodaal besluit inzake 't lidmaatschap van N.S.B. en C.D.U. (Kampen 1936)
G. Meijer, 'Beroerder des volks'. Praat en daad der C.D.U. (Groningen 1937)
C. Smeenk, De Christelijk-Democratische Unie (Amsterdam 1934)
J.W. van Frankenhuyzen, De Christelijk-Democratische Unie. Principieel en practisch getoetst (Deventer 1935)
L.H. Ruitenberg, Een woord over de C.D.U. (1937)
In Tijd en Taak. Religieus-socialistisch weekblad, 7-8-1937.
Archieven Archief Rintje van der Brug 451, Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme
Materiaal over voorlopers van de Christelijk-Democratische Unie, brochures CDU, verkiezingsprogram en gemeenteprogram 1933 en 1937, krantenknipsels uit De Strijder betreffende diverse interne aangelegenheden, strooibiljetten, verkiezingsorgaan Stemt CDU van federatie Overijssel en federatie Noord-Holland, notulen vergaderingen, brieven betreffende de liquidatie van de CDU en materiaal betreffende de aansluiting bij de PvdA; bijgevoegd is ook een door H.J. Langeveld t.b.v. zijn proefschrift over de partij samengestelde map met divers materiaal. [* * * *]
 
Archief Rintje van der Brug, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Mappen 22a en 22b, pamfletten en verkiezingscouranten van de Christelijk-Democratische Unie en uit De Strijder geknipte verslagen van de algemene ledenvergaderingen van de CDU. [* * *]
 
Archief Gijsbert Blankesteijn 2.21.205.07, Algemeen Rijksarchief
Map 39 bevat brochure (Wie wij zijn en wat wij willen), exemplaren van huishoudelijk reglement -Amsterdam en ander materiaal betreffende de Christelijk-Democratische Unie; map 45 circulaires, brieven betreffende de CDU-afdeling Amsterdam; map 52 interne mededelingen betreffende de CDU-afdeling Amsterdam. [* * *]
 
Archief Rintje van der Brug, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Mappen 22a en 22b, pamfletten en verkiezingscouranten van de Christelijk-Democratische Unie en uit De Strijder geknipte verslagen van de algemene ledenvergaderingen van de CDU. [* * *]
 
Archief Studiecommissie politieke partijen (W. Thomassen), Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Materiaal m.b.t. de vorming van de PvdA en de rol van de Christelijk-Democratische Unie daarin. [* * *]
 
Collectie Douwe Kalma, Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum
Klein archief met enkele brieven;van weinig belang. [* *]
 
Collectie Hendrik van Houten, Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum
Klein archief, van weinig belang. [* *]
 
Archief H.W. Tilanus, Algemeen Rijksarchief
Map 102, brieven van Van der Brug (voorzitter Christelijk-Democratische Unie) en Hessel Posthuma met betrekking tot de heroprichting van de CDU en de vorming van de PvdA; ook aanwezig is het concept-urgentieprogramma CDU december 1945. [* *]
 
Archief J.J. Buskes, Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme
Hoofdzakelijk correspondentie van Buskes met diverse personen, waaronder partijgenoten uit de Christelijk-Democratische Unie als Schurer; nadruk ligt echter op de naoorlogse periode. [*]
 
Collectie Fedde Schurer, Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum
Archief bestaat uit enige, soms belangwekkende brieven.