Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Democratische Partij

Naam partij Democratische Partij
Bronnen Naar de Democratische Partij en haar voortzettingen is tot dusverre nauwelijks studie verricht. Voerman gaat in op de achtergronden van de oprichting van de Vrijheidsbond en betrekt daarbij ook de rol van Heeres.
 
Het voornaamste archief van de Democratische Partij en haar voortzettingen is het archief De Waard (IISG). Daarnaast is ook in de archieven van de Algemeene Nederlandsche Vrouwen-Organisatie (IISG) en Van Beresteyn (ARA) materiaal aanwezig. Van de Algemeene Democratische Unie is voorts een dossier aanwezig in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie. Van de Democratische Partij zijn de beide partijkranten (Democratie en Democratie en Vrije Arbeid), vrijwel volledig bewaard gebleven. Van de bladen van voortzettingen van de Democratische Partij (Democratische Post en Algemeen Belang) zijn op het IISG enkele exemplaren bewaard gebleven.
 
De Democratische Partij heeft voorts tal van brochures achtergelaten. Van de ADU en Algemeen Belang zijn geen brochures bekend. Van belang voor de betrokkenheid van Pieter de Boer bij de ADU is voorts Houdt Moed, het orgaan van de Bond van Mobilisatie-Invaliden en hun Nabestaanden (IISG).
Programma Beginsel-en werkprogramma, 1933, Archief De Waard, map 37 (programma ADU), Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Beginsel-en werkprogramma, 1933, Map H530.228 Verkiezingen Tweede Kamer 1933, Gemeentearchief Amsterdam
Beginselprogramma, Verenigingenregister ministerie van Justitie, dossier 45315, Algemeen Rijksarchief
Partijprogramma, Parlement en Kiezer jrgn. 1922/1923-1932/1933, zie NCC
Verkiezingsprogramma, 1922, Vlugschrift Democratische Partij nr. 4, Gemeentearchief Amsterdam
Verkiezingsprogramma, 1922, Vlugschrift Democratische Partij nr. 4, Gemeentearchief 's-Gravenhage
Werkprogramma, Verenigingenregister ministerie van Justitie, dossier 45315, Algemeen Rijksarchief
Statuten Verenigingenregister ministerie van Justitie, dossier 45315, Den Haag, Algemeen Rijksarchief
Artikelen Yvonne Prins, 'Een vooruitstrevend Gronings arts. Dr. Romke de Waard (1863-1940)', in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, dl. 53 (1999) (Den Haag 1999) 110-153
G. Voerman, 'Liberalen op een tweesprong: Liberale Unie, Vrijzinnig Democratische Bond en Bond van Vrije Liberalen aan het begin van deze eeuw (1901-1921)', in: Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1988 (Groningen 1989) 102-130
Periodiek De Avondpost. Dagblad voor stad en land [1885-1940]
Hoofdredacteur Gerhard van Dijk. Van belang wegens steun in 1929.
De Democraat. Verkiezingsorgaan van de Haagsche afdeling van de Democratische Partij [1923 (juni), nrs. 1-2]
Democratie en Vrije Arbeid. Orgaan van de Democratische Partij. Algemeen weekblad voor Nederland, gewijd aan kunst, letteren en wetenschap [1926 (2 jan.)-1929 (28 dec.)]
Samensmelting van de bladen Democratie en Vrije Arbeid. Redactie R. de Waard en S.K. de Waard. Op KB compleet aanwezig. Voortgezet als .
Democratie. Orgaan der Democratische Partij samengesteld uit de Algemeene Nederlandsche Vrouwen-Organisatie en de Democratische Partij [1922-1925]
Voortgezet in Democratie en Vrije Arbeid.
Democratie. Orgaan van de Democratische Partij [1930-1932]
Voortzetting van Democratie en Vrije Arbeid. Op UB Leiden compleet aanwezig. Ook aanwezig op IISG.
Democratische Post. Officieel orgaan van het Algemeen Democratisch Verbond [1933-1934]
Hoofdredacteur J.A. van Sijn. Exemplaren op het IISG aanwezig (archief Romke de Waard, archief ANVO afdeling Amsterdam).
Houdt Moed! Maandblad voor den Bond van Mobilisatie-invaliden en van hunne nabestaanden.
Ook (incompleet) aanwezig op IISG 1929-1939.
Maandblad van het Nationaal-Radicaal Verbond Algemeen Belang. Verbond tot bevordering van het gemeenschapsbelang in Staat, Provincie en Gemeente
Hoofdredacteur J.H. Schultz van Haegen. Aanwezig op IISG: jrg. 1, sept.-okt. 1936 nrs. 4, 9-10.
Onze Stem. Orgaan van de Democratische Partij
Aanwezig: zeer verspreid (o.a. gemeentearchief Den Haag en ARA (archief Van Beresteyn))
Brochures Partijprogramma
In Parlement en Kiezer jrgn. 1922 - 1932.
Programma Algemeene Democratische Unie
In Politieke Gids (red. I. Stap) 1933/1934.
Pamflet Algemeen Belang met program
In SDAP-archief map 2897B.
Algemeen Belang/Democratische Partij
De weeldebelasting
R. Watjer, De grondwaardebelasting (Den Haag)
31 p.
Zeno Kamerling, Opmerkingen over weerloosheid en ontwapening door een natuuronderzoeker (1929)
A. Percin, Zedelijke ontwapening (Den Haag 1926)
Met een voorwoord van J.E. Heeres.
Wat wij willen (Den Haag 1922)
Vlugschriften 1922-1923 Democratische Partij nr. 1.
Ontwapening (Den Haag 1922)
Vlugschriften 1922-1923 Democratische Partij nr. 2.
H.F. Tillema, Onrecht hersteld, Indië gezond, Indië zelfstandig (Den Haag 1922)
Vlugschriften 1922-1923 Democratische Partij nr. 3.
Beginsel- en verkiezingsprogramma (Den Haag 1922)
Vlugschriften 1922-1923 Democratische Partij nr. 4.
Max Wegener, Christelijk .. - en daarom rechts? (Den Haag 1922)
Vlugschriften 1922-1923 Democratische Partij nr. 5.
M.S. Wiener, Publiek- en privaatrechtelijke, maatschappelijke en economische gelijkstelling van man en vrouw (Den Haag 1922)
Vlugschriften 1922-1923 Democratische Partij nr. 6.
K. Dilling, De landbouwparagraaf in ons program (Den Haag 1922)
Vlugschriften 1922-1923 Democratische Partij nr. 7.
J.E. Heeres, G.J.W. Koolemans Beijnen e.a., De Democratische Partij en de vlootwet (Den Haag 1923)
Vlugschriften 1922-1923 Democratische Partij nr. 8.
D. van Blom, Vrijhandel, ook thans! (Den Haag 1923)
Vlugschriften 1922-1923 Democratische Partij nr. 9.
Democratie, Volkenbond en ontwapening (Den Haag 1925)
Vlugschriften 1925 Democratische Partij nr. 4.
Democratische Partij. Wat?, Waarom?, Hoe? 10 vragen, 10 antwoorden (Den Haag 1925)
Vlugschriften 1925 Democratische Partij nr. 5.
A. van Gent, De politieke apotheek. 54 potjes en nog doodziek (Rotterdam 1934)
J.H. Schultz van Haegen, Waarom ik uit de Liberale Staatspartij ‘De Vrijheidsbond’ ben getreden (Amsterdam 1929)
Pieter de Boer. Geschreven portretten (1975)
Verzameld en van commentaar voorzien door J. Jeensma.
Archieven Archief Romke de Waard 1915-1929, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
In de mappen 1 t/m 25 is correspondentie van en met De Waard alfabetisch gerankschikt. Correspondenten zijn o.m. Heeres, Watjer, Koolemans Beijnen en Dortland Sillevis. In de mappen 26 t/m 37 zijn opgenomen: correspondentie bestuur Democratische Partij, financiële stukken DP, notulen van enkele DP-vergaderingen, pamfletten, brochures, exemplaren Democratie, Democratische Post en Algemeen Belang, stukken m.b.t. samenwerking met andere partijen (Roomsch-Katholieke Volkspartij, Grondpartij, Recht en Vrijheid) en bewegingen (vredesbewegingen, grondhervormers), krantenberichten m.b.t. DP, Algemeene Democratische Unie en Algemeen Belang. [* * * *]
 
Archief ANVO afdeling Amsterdam, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Mappen 2 en 3, correspondentie Democratische Partij met Algemeene Nederlandsche Vrouwen-Organisatie i.v.m. de fusie en notulen, correspondentie van DP verkiezingscommissie 1925, exemplaren Democratie en Democratische Post, vlugschriften en brochures. [* * *]
 
Verkiezingen Tweede Kamer 1933 H 530.228, Gemeentearchief Amsterdam
Pamflet met oproep vergadering, verkiezingsposter, brochures (o.a. Moeder gebruik uw stem voor mij en Spaarbankboekje); verkiezingspamflet met beginsel- en werkprogram. [* * *]
 
Stukken betreffende de Tweede Kamerverkiezingen HW 1. Doos 1913-1929, Gemeentearchief 's-Gravenhage
1922:Vlugschriften nr. 2 Ontwapening, nr. 3 Onrecht hersteld, Indie gezond en nr. 4 Beginsel- en verkiezingsprogramma; 1925: pamfletten Democratische Partij; 1929: pamfletten Democratische Partij, exemplaar Onze Stem; 1933: verkiezingsmateriaal Algemeene Democratische Unie. [* * *]
 
Verenigingenregister ministerie van Justitie, 2.09.12.01 45315, Algemeen Rijksarchief
Bevat statuten, beginselprogram, werkprogram en gemeenteprogram. [* * *]
 
Archief SDAP, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
map 2897B, pamflet Algemeen Belang met program. [* *]
 
Stukken betreffende verkiezingen voor de Provinciale Staten SD 17-18, Gemeentearchief 's-Gravenhage
1923: exemplaar Democratie, april 1923. [* *]
 
Stukken betreffende de verkiezingen Tweede Kamer 44/001324-1m (1853-1933), Archiefdienst Kennemerland Haarlem
Brochure De Algemeene Democratische Unie Lijst 3. [* *]
 
Stukken betreffende verkiezingen Tweede Kamer, Groninger Archieven
Map 3813/11, pamfletten, brochures, verkiezingsposters Algemeene Democratische Unie. [* *]
 
Collectie E.A. van Beresteyn, Algemeen Rijksarchief
Mappen 478, 499, 512, 706 en 708, bevatten krantenberichten betreffende oprichting Democratische Partij en algemene vergadering DP. In map 708 brief van mevr. Elink Schuurman namens DP, afdeling Den Haag, op 4-9-1931 met protest tegen voorgenomen verbod op werken gehuwde vrouwen in dienst gemeente Den Haag. [*]
 
Diverse stukken H 527.552, Gemeentearchief Amsterdam
Pamfletten Democratische Partij.
 
Verkiezingen Tweede Kamer 1922 H 530.203, Gemeentearchief Amsterdam
Vlugschriften nr. 2 en 4; uitnodigingen openbare vergaderingen.
 
Pamfletten verkiezingen Provinciale Staten 1923 H 529.063, Gemeentearchief Amsterdam
Exemplaar Democratie 30-3-1923.
 
Verkiezingen Tweede Kamer 1925 H 530.208, Gemeentearchief Amsterdam
Exemplaar Democratie 5-6-1925, brochure Algemeen Belang en verkiezingsbiljetten.
 
Stukken betreffende gemeenteraadsverkiezingen SD 5. Doos 1919-1939, Gemeentearchief 's-Gravenhage
1923: exemplaren De Democraat juni 1923; 1927: exemplaren Onze Stem 16-5-1927.