Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij

Naam partij Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij
Bronnen Aan de Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij zijn enige studies gewijd. De meest volledige studie is de scriptie van Timmermans (te raadplegen op het DNPP). Van Spanning behandelt de HGS in het kader van zijn studie naar de naoorlogse opvolger van de partij, de Protestantse Unie. Hippe gaat vooral in op het partijprogramma.
 
Het partijarchief van de HGS is verloren gegaan. Wel is er een vrij volledig archief van de HGS-afdeling Groningen (collectie Van der Warf, UB Groningen) bewaard gebleven. Het overige archiefmateriaal is van weinig belang, met uitzondering van het dikke dossier over de partij in het verenigingenregister (ARA). Het partijblad van de HGS, Staat en Kerk, is in zijn geheel bewaard gebleven (Utr. Arch., HDNP), en vormt het belangrijkste primaire bronnenmateriaal van de partij. Ook zijn op verschillende plaatsen brochures en partijprogramma’s aangetroffen.
 
De HGS staat ingeschreven in het vereningenregister van het ministerie van Justitie.
Programma Beginselprogramma, Parlement en Kiezer jrgn. 1922/1923 - 1939/1940, zie NCC
Program van actie, Parlement en Kiezer jrgn. 1922/1923 - 1939/1940, zie NCC
Statuten Verenigingenregister ministerie van Justitie, dossier 39205, Den Haag, Algemeen Rijksarchief
Boeken Johan van Zuthem, 'Heelen en halven'. Orthodox-protestantse voormannen en het 'politiek' antipapaisme in de periode 1872-1925 (Hilversum 2001)
H. van Spanning, In dienst van de theocratie. Korte geschiedenis van de Protestantse Unie en de Centrumgespreksgroep in de CHU (Zoetermeer 1994)
Gerard Vroegindeweij, De drie dominees en hun partijen voor en tijdens de bezetting [doctoraalscriptie Utrecht] (1987)
I. Lipschits, Ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse politieke partijen. Dl. I: De protestants-christelijke stroming in Nederland (Deventer 1977)
B. Timmerman, De Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij [doctoraalscriptie Utrecht] (1968)
Artikelen W. Fieret, ''Lingbeek- en Kerstenzweepen achter den rug'. De Staatkundig Gereformeerde Partij en de Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij tijdens het interbellum', in:J. de Bruijn (red.) Een land nog niet in kaart gebracht. Aspecten van het protestants-christelijk leven in Nederland in de jaren 1880-1940 (red. J. de Bruijn) (Amsterdam 1987) 71-89
J. Hippe, 'De Hervormde Gereformeerde Staatspartij', in: Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1982 (1983) 107-121
Periodiek De Jonge Geus. Orgaan van de Jonge Geuzen en Geuzinnengroep Kerk, Oranje en Vaderland afdeling Den Haag
Blad van een met de HGS verwante jongerenbeweging. Redactie Georg Nieuwenhuijsen. Op HDNP 30-8-1924 en 25-4-1925.
Staat en Kerk. Officieel orgaan van de Hervormde Gereformeerde Staatspartij [1922-1940]
Redactie H.E. Gravemeijer. Volledig aanwezig op UU en Utr. Arch. Op IISG niet volledig.
Brochures Statuten en voorlopig program van beginselen en van actie
In Parlement en Kiezer 1922/1923 t/m 1939/1940.
Statuten en voorlopig program van beginselen
Opgenomen in Politieke Gids (red. I. Stap) jrgn. 1932 t/m 1939.
Wegwijzer bevattende de statuten, reglement en programs der Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij (1933)
Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij. Statuten en huishoudelijk reglement
Kopie op DNPP.
Ontwerp program huishoudelijk reglement. Ontwerp gemeente-program der Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij (1925)
Verkiezingsmanifest der H(G)S 1925 (1925)
Manifest Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij 1933 (1933)
Georg Nieuwenhuijsen, De nood is ons opgelegd (Den Haag 1924)
Ook aanwezig op IISG.
Georg Nieuwenhuijsen, Tegen de Roomsche actie. Rome een verchristelijkt heidendom (Den Haag 1924)
Georg Nieuwenhuijsen, Geuzenliederen. Uitgave bij gelegenheid van den verjaardag van H.M. Koningin Wilhelmina (Den Haag 1924)
Georg Nieuwenhuijsen, De strijd onzer dagen door en tegen Rome (Den Haag 1924)
Georg Nieuwenhuijsen, De opheffing van het gezantschap bij den Paus. Rede uitgesproken voor de Hervormde Gereformeerde Staatspartij op 17 november 1925 te 's Gravenhage (Den Haag 1925)
Georg Nieuwenhuijsen, ‘Niet geacht, groot van kracht’. Onze politieke belijdenis, art. XXXVI in het licht van Gods Woord en de historie (Den Haag 1925)
C.A. Lingbeek, Niet zulk een reorganisatie! Bespreking van het ontwerp reorganisatie (Den Haag 1938)
C.A. Lingbeek, Rome op critieke oogenblikken in onze vaderlandsche geschiedenis
C.A. Lingbeek, Redevoeringen in de Tweede Kamer op 29/30-3-1928 (Amstelveen 1928)
C.A. Lingbeek, Gemeene gratie-politiek en christelijke politiek (1927)
Rede uitgesproken op jaarvergadering Herv. Geref. Staatspartij op 20-4-1927.
C.A. Lingbeek, Heb je wel gehoord? De geschiedenis van een strijd om zeven miljoen en meer aan geld, en nog veel meer aan geestelijk goed (Voorthuizen)
C.A. Lingbeek, Protestantsche vrijheid en kerkelijke leertucht (Wageningen 1930)
C.A. Lingbeek, Hoe de Friezen (Friesch-Christelijk-Historischen) in de Roomsch-Afgescheiden muizenval terecht kwamen (1932)
C.A. Lingbeek, Armoede of rijkdom? (Amsterdam 1935)
Jac. Woldendorp, Ter 400-jarige herdenking van den vuurdood van Noord-Nederland's eerste geloofsgetuige Jan den Bakker. 15 september 1925 (Den Haag 1925)
Ook aanwezig op DNPP.
Jac Woldendorp, De sociale kwestie
H.E. Gravemeijer, Verloren en terechtgebracht (Leiden 1928)
Teunis Stigter, Artikel XXXVI onzer Nederlandsche Gereformeerde geloofsbelijdenis (Wageningen 1924)
H.O. Roscam Abbing, Het beginsel der evenredige vertegenwoordiging door God geoordeeld (Arnhem 1921)
H.O. Roscam Abbing, Het kerkelijk vraagstuk in Nederland. Op last des Allerhoogsten (Amsterdam 1923)
H. Visscher, Onze scheidende broeders en wij. Een woord aan Staatkundig Gereformeerden en de Hervormd-Gereformeerde Staatspartij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal in 1925 (Den Haag 1925)
J. Hollander, Vergaderen of verstrooien? Het optreden en het bedoelen der Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij getoetst (Arnhem 1924)
R.A. den Ouden, A.R.P., H.G.S. De Anti-Revolutionaire Partij en de Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij en beider beginselen (Arnhem 1925)
J.M. Krijger jr., Een protest. Open brief aan de redactie van ‘Staat en Kerk’, officieel orgaan van de Herv. (Geref.) Staatspartij (Rotterdam 1924)
Archieven Map HGS, afdeling randpartijen, Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen
Bevat pamfletten en propagandablaadjes en enige brochures, o.a. met het ontwerp-program, huishoudelijk reglement, statuten. [* * *]
 
Verenigingenregister Ministerie van Justitie, 2.09.12.01 39205, Algemeen Rijksarchief
Mapje met statuten (goedgekeurd 23-2-1924), correspondentie en een uitgebreid jaarverslag van het jaar 1922/1923. [* * *]
 
Collectie J.A. van der Warf, Universiteitsbibliotheek Groningen
Tal van brochures en pamfletten Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij; notulenboeken en correspondentie afdeling Groningen HGS. Inventaris: Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1982, 125-128. [* * *]
 
Collectie K.H.E. Gravemeijer, 1847-1970, Algemeen Rijksarchief
Bevat concept verkiezingsmanifest Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij 1925, aantekeningen over artikel over Hoedemaker en het nationaal-socialisme en een collegedictaat over het leven van Gravemeijer. [*]
 
Kleine verzamelingen doos 25 collectie 620; documentatie christelijke politieke partijen, Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme
Manifest der Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij Aan het protestantsche volk van Nederland. Volk van Nederland waakt over uw heiligste goederen (1937) 4 pagina’s. [*]
 
SDAP-archief, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
2897a, pamflet aan de kiezers 1933 en 2897c, manifest der Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij, pamfletje 1937, krant. [*]