Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Bewerkt door K.P.S.S. Vossen; met medewerking van M. Kooijmans

Sinds de opheffing van het districtenstelsel en de invoering van de evenredige vertegenwoordiging in 1917 vormen kleine politieke partijen een onlosmakelijk bestanddeel van ons politieke bestel. Toch is in de historiografie nog betrekkelijk weinig aandacht besteed aan kleine partijen. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat over de meeste kleine partijen weinig gegevens bekend zijn en dat bovendien ook niet altijd duidelijk is waar die gegevens te vinden zijn.

Het Repertorium kleine politieke partijen, 1918-1967 is het product van een inventarisatie van kerngegevens en algemene documentatie over kleine politieke partijen, in het kader van dit repertorium nader gedefinieerd als partijen die in de periode 1918-1967 aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer hebben deelgenomen, maar geen regeringsverantwoordelijkheid hebben gedragen. In totaal gaat het om 186 groeperingen, variƫrend van gevestigde kleine partijen, zoals de Communistische Partij Nederland en de Staatkundig Gereformeerde Partij, tot zwak georganiseerde eendagsvliegen, zoals de "Sportpartij" of de "Zuiderzeepartij".

De resultaten van de inventarisatie zijn vastgelegd in een via deze website raadpleegbare databank, waarin behalve informatie over de partijen en daarbij betrokken personen ook verwijzingen naar literatuur en archieven zijn opgenomen.

Aan de gegevens van een aantal partijen zijn afbeeldingen toegevoegd, onder meer van partijprogramma's en statuten. Deze kunnen eveneens online geraadpleegd worden.

Het project maakte als dissertatie-onderzoek deel uit van het NWO-onderzoekprogramma "De Natiestaat. Politiek in Nederland sinds 1815".

Naast dit repertorium is ook een monografie verschenen:

Koen Vossen, Vrij vissen in het Vondelpark. Kleine politieke partijen in Nederland 1918-1940 (Amsterdam, 2003), uitgegeven door de Wereldbibliotheek (niet verkrijgbaar bij het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis)

In dit boek wordt nagegaan welke onvredegevoelens kleine partijen hebben trachten te exploiteren en waarom ze er niet in slaagden om een grote partij te worden. De studie beperkt zich tot het interbellum.
De inleiding op deze website heeft alleen betrekking op het repertorium-deel van het onderzoek en gaat in op de gebruikte definities, de chronologische afbakening, de opzet van de databank en de methode van onderzoek. Toegevoegd zijn lijsten van gebruikte afkortingen, geraadpleegde naslagwerken en bezochte archieven, bibliotheken en documentatiecentra.

Raadpleeg de databank

Ga naar de toelichting