Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

3. Lijst van geraadpleegde naslagwerken en archiefgidsen

Naslagwerken

Piet-Hein Honig (red.)
Acteurs- en kleinkunstenaarslexicon. 3200 namen uit 100 jaar Nederlands toneel
Diepenveen, 1984

D. Nauta e.a. (red.)
Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme
Kampen, 1978- , 5 dln.

P.J. Meertens e.a. (red.)
Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland. 8 delen Amsterdam, 1986- , 8 dln.

J. Charité, J. Gabriëls (red.)
Biografisch Woordenboek van Nederland
Den Haag, 1979- , 5 dln.

J.H. Brouwer e.a. (red.)
Encyclopedie van Friesland
Leeuwarden 1958

A. van Oirschot (red.)
Encyclopedie van Noord-Brabant
Baarn, 1985-1986, 4 dln.

A. Teunis (red.)
Encyclopedie van Zeeland
Middelburg 1982-1984, 3 dln.

J.J. Kalma
Dit wienen ek Friezen
Leeuwarden, 1964-1974, 5 dln.

Keesings historisch archief. Geïllustreerd dagboek van het hedendaagsch wereldgebeuren
Amsterdam 1931-1979

R.F. Lissens e.a. (red.)
Lexicon van de Nederlandse letterkunde. Auteurs, anonieme werken, periodieken
Amsterdam, 1986

Nederland's patriciaat. Genealogieën van bekende geslachten
Den Haag, 1910-

Nederlandsche staatsalmanak voor iedereen. Handboek betreffende zaken en
personen in betrekking tot Nederland en koloniën [Pyttersens Nederlandse almanak voor iedereen]
19 (1918) - 39 (1940)

Parlement en kiezer. Jaarboekje
1 (1911/1912) - 55 (1970/1971)

H.P. van den Aardweg e.a. (red.)
Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld. Nederlanders en hun werk
Amsterdam, 1938

Politieke Gids. Gids voor staatkundig leven en partijwezen, samengesteld door I. Stap
1 (1934) - 7 (1940)

R. K. "Wie is dat?" Biografisch lexicon van bekende Nederlandsche roomsch-katholieke tijdgenooten
Leiden, [1925]

Wie is dat?
Den Haag, 1931-1956, 6 afl.

Archiefgidsen

Mies Campfens en Gerrit Voerman
Archieven van de Rode Familie
Amsterdam, 1994

H.J.A.H.G. Metselaars (red.)
Particuliere archieven in Nederland
Houten, 1992
[= Overzichten van de archieven en verzamelingen in de openbare archiefbewaarplaatsen in Nederland, dl. 14]

R.K. Staatspartij en Katholieke Volkspartij. Archiefinventarissen en bibliografie
Nijmegen, 1991
Margreet Schrevel en Gerrit Voerman (red.)
De communistische erfenis. Bibliografie en bronnen betreffende de CPN
Amsterdam/Groningen, 1997

Gerrit Voerman
De geschiedschrijving van het politieke liberalisme. Bibliografie van de VVD en haar voorlopers
Groningen/Den Haag, 1992