Rijmkroniek van Holland (366-1305)

Rijmkroniek van Holland (366-1305)

 
English | Nederlands
de eerste e verbeterd uit iets anders a verbeterd uit de aanzet van een w of v in de marge vóór de lombarde een representant d Bindeser met als woordscheiding verticale streepjes tussen n en d hier va doorgestreept hier p doorgestreept

Vergelijk regels 11554 tot en met 11603

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel
Handschrift C
(ga naar pagina)
Handschrift B
(ga naar pagina)
Handschrift A
(ga naar pagina)
11554     Ende is vanden casteel ghegaen   Ende is vanden casteel ghegaen   Ende is van den casteel ghegaen
11555     Dien so hebben si bestaen   Dien soe hebben si bestaen   Dien so hebben si bestaen
11556     Ende lieten niet op ganghen weder   Ende lieten niet op ganghen weder   Ende lieten niet op ganghen weder
11557 VIII 1225   Die bouen was mocht niet neder   Die bouen was mochte niet neder   De bouen was mochte niet neder
11558     Daer moste die vader ende die zone   Daer moeste die vader entie sone   Dus moste de vader ente zone
11559     Haers ondanx doghen tgone   Haers ondanx doghen tgone   Haers sondankens doghen tgone
11560     Dene was binnen ende dandre buten   Deen was binnen ende dander buten   Dene was binnen dander buten
11561     Si ghinghen hem doe vaste besluten   Si ghinghen hem doe vaste besluten   Si ghinghen hem doe vaste besluten
11562 VIII 1230   Die binnen der burch worden beseten   Die binder borch worden beseten   De binder borch waren beseten
11563     Dit lieten si tordrecht weten   Dit lieten si dordrecht weten   Dit lieten si te dordrecht weten
11564     Ende heren witten sonder merren   Ende heren witten sonder merren   Ende heren witten sonder merre
11565     Die vlaminge worden droeue ende erre   Die vlaminghe worden droeue ende erren   De vlaminghe worden droeue ende erre
11566     Ende sere ondaen si ghinghen vlien   Ende sere ontaen si ghinghen vlien   Ende seer ondaen si ghinghen vlien
11567 VIII 1235   Want si alle die doet ontsien   Want si alle die doot ontsien   Want si alle de doet ontsien
11568     Her ghye die was indie stat   Her ghye die was in die stat   Her ghye de ginc inde stat
11569     Als hi doe vereisschede dat   Alse hi doe vreyschte dat   Als hi doen vreischede dat
11570     Wart hi droeue ende sere ondaen   Wart hi droeue ende sere ontaen   Wort hi droeue ende seer ondaen
11571     Ende wisten cume wat bestaen   Ende wiste cume wat bestaen   Ende wiste cume wat bestaen
11572 VIII 1240   Ende welc hi mochte gheraken   Ende welc hi mochte gheraken   Ende welc hi moste gheraken
11573     Dat hi hem henen mochte maken   Dat hi hem henen mochte maken   Dat hi hem henen408 mochte maken
11574     Hine dorste daer niet langher bliuen   Hine dorste daer niet langher bliuen   Hine dorste daer niet langher bliuen
11575     Ende hine woude niet langher kiuen   Ende hine woude niet langher kyuen   Ende hine woude niet meer kiuen
11576     Noch delen die poert van dordrecht   Noch deelen die poort van dordrecht   Noch delen de porte van dordrecht
11577 VIII 1245   Te welker side hi hadde recht   Te welker side hi hadde recht   An welker siden hi hadde recht
11578     Ende den hertoghe van brabant   Ende den hertoghe van brabant   Ende den hertoghe van brabant
11579     Luste niet te soken tlant   Luste niet te soeken dlant   Luste niet te zoekene tlant
11580     Noch te kiuen omdie poert   Noch te kyuen omdie poort   Noch te kiuene omde port
11581     Alsmen te voren heuet ghehoert   Alsmen te voren heuet ghehoort   Als men te uoren heeft ghehort
11582 VIII 1250   Des moghen si hem scamen sere   Des moghen si hem scamen sere   Des moghen si hem scamen sere
11583     Her ghye was al vten kere   Her ghye die was al415 wten kere   Her gye de was al vten kere
11584     Doch so quamt hem so an   Doch soe quaemt hem soe an   Doch so quamt hem also an
11585     Als hem riet van rinesse her ian   Alse hem riet van rinisse her ian   Als hem riet van renesse her ian
11586     Dat hi voere ter goude   Dat hi voere ter goude   Dat si uoeren toter goude
11587 VIII 1255   Hi hoepte dat hi dan wel soude   Hi hoepte dat hi dan wel soude   Hi hopede dat hi dan wel soude
11588     Doer die ysel hene varen   Dor die ysel henen varen   Doer de ysele hene varen
11589     Want si hadden tenen scaren   Want si hadden tener scaren   Want si hadden teenre scaren
11590     Cogghen een groot ghetal   Cogghen een groot ghetal   Cocghen noch een groet ghetal
11591     Die met hem souden varen al   Die mit hem souden varen al   De met hem zoude varen al
11592 VIII 1260   Dvs voeren si wech hare 689 straten   Dus416 voeren si wech haren straten   DVs voeren si wech haerre straten
11593     Ende mosten hollant aldus laten   Ende moesten hollant dus laten   Ende mostent hollant aldus laten
11594     Dat si sciere hadden ghewonnen   Dat si sciere hadden ghewonnen   Dat si sciere hadden ghewonnen
11595     Ende dat si niet behouden connen   Ende dat si niet behouden connen   Ende dat si niet behouden connen
11596     Des hadden si scande ende onnere   Dus hadden si scande ende onnere   Des hadden si scande ende onnere
11597 VIII 1265   Si verloren an desen kere   Ende verloren an desen kere   Si verloren an desen kere
11598     Scepen haue ende oec liede   Scepe haue ende oec liede   Scepe haue ende oec liede
11599     Nu sal ic seggen wat ghesciede   Nv salic v segghen wat ghesciede   Nv sal ic v segghen wat ghesciede
11600     Bin deser tijt in zericzee   Bin deser417 tijt in zierixzee   Binnen deser tijt tote sirixe
11601     Al gheuiel daer binnen mee   Al gheuielt daer binnen mee   Al gheuiel daer binnen mee
11602 VIII 1270   Dan ic sal segghen comt bi dien   Dat sel ic segghen comt bi dien   Dan ic sal segghen dat comt bi dien
11603     Al en can ics niet 690 vertien   Al en can ics niet vertien   Al en can ics niet vertien

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel

689: hier va doorgestreept
690: hier p doorgestreept
415: a verbeterd uit de aanzet van een w of v
416: in de marge vóór de lombarde een representant d
417: Bindeser met als woordscheiding verticale streepjes tussen n en d
408: de eerste e verbeterd uit iets anders