Rijmkroniek van Holland (366-1305)

Rijmkroniek van Holland (366-1305)

 
English | Nederlands
d verbeterd uit t in de marge vóór de lombarde een representant h de i vermoedelijk verbeterd uit een r, waarna de t is geschreven lombarde ter hoogte van één regel

Vergelijk regels 11689 tot en met 11738

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel
Handschrift C
(ga naar pagina)
Handschrift B
(ga naar pagina)
Handschrift A
(ga naar pagina)
11689     Ende voeren voer scerpenisse dure   Ende voeren vore scarpenisse dure   Ende voeren voer scerpenisse dure
11690     Dus voeren si te vlaender waert   Dus voeren si te vlaendren waert   Dus voeren si te vlaendren waert
11691     Ende hadden beiaget andie vaert   Ende hadden beiaghe an die vaert   Ende hadden beiaghet an de vaert
11692 VIII 1360   Luttel eren ende veel scande   Luttel eren. ende vele scanden   Lettel eren ende vele scanden
11693     Dat si heren wt anderen lande   Dat si heren wt anderen landen   Dat si heren vut andren landen
11694     Aldus wouden tslants verdriuen   Aldus wouden tslans verdriuen   Aldus wouden slands verdriuen
11695     Ende seluen heren wouden bliuen   Ende selue heren wouden bliuen   Ende selue heren wilde bliuen
11696     Daer si noyt an hadden recht   Daer si noyt an hadden recht   Daer si noyt an hadden recht
11697 VIII 1365   Es hi here of is hi knecht   Es hi here of is hi knecht   Es hi here of is hi knecht
11698     Die altoes gaerne onrecht daden   Die altoos gherne onrecht daden   De altoes onrecht gheerne dade
11699     Jc woude ouer hem ghinge die scade   Jc woude ouer hem ghinghe die scaden   Jc woude ouer hem ghinghe de scade
11700     Ende diese stercte indien dinge   Ende die se steercte in dien dinghen   Ende diese sterkede inde dinghe
11701     Jc wout mede ouer hem ghinge   Jc wout mede ouer hem ghinghen   Jc wout mede ouer hem ghinghe
11702 IX 1   Her692 willem die ionghe man   HEr420 willem die ionghe man   HEr willam de ionghe man
11703     Was in zericzee nochtan   Was in zierixzee nochtan   Was in zirixe nochtan
11704     Ende ghinc metten porters te rade   Ende ghinc metten porters te rade   Ende ghinc metten porters te rade
11705     Wat hi voert an best dade   Wat hi voert an best dade   Wat hi vort an best dade
11706 IX 5   Quamen die vlaminghe inden lande   Quamen die vlaminghe in den lande   Quamen de vlaminghe inden lande
11707     Hem mochte scien mere scande   Hem mochte ghescien meerre scande   Hem mochte ghescien mere scande
11708     Ende worde hi indie poert belegen   Ende worde hi in die poort beleghen   Ende wort hi inde port beleghen
11709     Sone weet hi in ghenen wegen   Soe en weeit421 hi in ghenen weghen   Sone weet hi in ghenen weghen
11710     Hoe dat si mochten sijn ontset   Hoe dat si mochten sijn ontset   Hoe dat si mochten sijn ontset
11711 IX 10   Waer hi in hollant hi mochte bet   Waer hi in hollant hi mochte bet   Waer hi in hollant hi mochte bet
11712     Die poert ontsetten ende staen in staden   Die port ontsetten ende staen in staden   De porte onsetten ende staen in staden418
11713     Waert dat si worde verladen   Waert dat si worden verladen   Waert dat si waren verladen
11714     Dat mocht hi louen aldaer   Dat mochte hi louen al daer   Doe moste hi ghelouen daer
11715     Dat hi soude ouer waer   Dat hi soude ouer waer   Dat hi soude ouer waer
11716 IX 15   Die poert ontsetten dats haer noet   Die porte ontsetten dats haer noot   De port onsetten daets haer noet
11717     Of nemen dauenture ter doet   Of nemen dauontuere ter doot   Ofmen dauonture ter doet
11718     Heren boudijn van yersike beual hi   Heren boudijn van yrsike beual hi   Heren bouden van yerseke beual hi
11719     Sine stat te houden dat was bedi   Sinen staet te houden dat was bi di   Sine stat te houdene dat was bedi
11720     Dat sine ouer hoeftman houden   Dat sine ouer hoeftman houden   Dat sine ouer hoeftman houden
11721 IX 20   Ende ghelike hem horen zouden   Ende ghelike hem horen souden   Ende ghelike hem horen souden
11722     Her ian die was ouerste raet   Her ian die was ouerste raet   Her ian was ouerste raet
11723     Here van cruninge teser daet   Here van cruninghen te deser daet   Here van cruninghen teser daet
11724     Ende bleef mede in tsgrauen stede   Ende bleef mede int sgrauen stede   Ende bleef mede in sgrauen staet
11725     Ende die graue ghereden dede   Entie graue ghereede hem dede   Ente graue gereden dede
11726 IX 25   Jn stilre wise sine vaert   Jn stilre wise sine vaert   Heimelike sine vaert
11727     Om te varen te hollant waert   Om te varen te hollant waert   Om te vaerne te hollant waert
11728     Ende hi was comen in sulc gedachte   Ende hi was comen in sulc ghedachte   Ende was comen in sulc ghedachte
11729     Dat hi varen woude bi nachte   Dat hi varen boude bi nachte   Dat hi varen wilde bi nachte
11730     Die wint was goet ter cure   Die wint was goet ter cure   De wijnt was goet ter cuere
11731 IX 30   Ende recht op die selue vre   Ende recht optie selue vre   Ende recht op de selue vre
11732     Dat hi te scepe soude gaen   Dat hi te scepe soude gaen   Dat hi te scepe soude gaen
11733     Liet die wint sijn waeyen staen   Liet die wint sijn waeyen staen   Liet de wijnt sijn wayen staen
11734     Die sere ghewayt hadde lange   Die sere ghewayt had te langhe   De sere ghewayt hadde langhe
11735     Trouwen doe wart die graue ange   Trouwen doe wart die graue anghe   Trouwen doe wort den graue anghe
11736 IX 35   Ende dorste sonder wint niet varen   Ende dorste sonder wint niet varen   Ende dorste sonder wint niet varen
11737     Ende ghinc op sonder sparen   Ende ghinc op sonder sparen   Ende ghinc op al sonder sparen
11738     Ende beiden des men varen mach   Ende beide des men varen mach   Ende beide tote men varen mach

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel

692: lombarde ter hoogte van één regel
420: in de marge vóór de lombarde een representant h
421: de i vermoedelijk verbeterd uit een r, waarna de t is geschreven
418: d verbeterd uit t