Rijmkroniek van Holland (366-1305)

Rijmkroniek van Holland (366-1305)

 
English | Nederlands
lezing van de n is zeker er lijkt eerder m te staan dan ni in de marge vóór de lombarde een representant d nemoghen met een verticaal streepje tussen e en m bij wijze van woordscheiding e verbeterd uit een rechte stok hier sc plusde aanzet van een andere letter (mogelijk van een a) doorgestreept m verbeterd uit d n verbeterd uit t hier al doorgestreept

Vergelijk regels 12357 tot en met 12406

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel
Handschrift C
(ga naar pagina)
Handschrift B
(ga naar pagina)
Handschrift A
(ga naar pagina)
12357     Doe si leden dreyscer oert   Doe si leden dreyster oert   Doe si leden drenscher439 ort
12358 IX 655   Si voeren cume op enen daghe   Si voeren cume op enen daghe   Si voeren cume op enen daghe
12359     Die langhe van enen armborst slage   Die langhe van enen armborst slaghe   Die langhe van enen armborst saghe
12360     Dit gheuel hem harde dicke   Dit gheuiel hem harde dicke   Dit gheuiel hem harde dicke
12361     Hier om ist dat ic micke   Hier om ist dat ic micke   Hier bi eest dat ic micke
12362     Dat die vlaminghe iet dorren seggen   Dattie vlaminghe yet dorren seggen   Datte vlaminghe iet dorren segghen
12363 IX 660   Ende hollant wt den prise leggen   Ende hollant wt den prise legghen   Ende hollant vten prise legghen
12364     Noch ten graue haren here   Noch den graue haren here   Noch den graue haren here
12365     Oec ne moghen739 si lachtren nimmermere   Oec en moghen si lachteren nummermere   Oec moghen si lachtren nemmermeer
12366     Den ammirael ende die sine   Den ammierael ende de sine   Den ammirael ente sine
12367     Ende padroge die groten pine   Ende paydroge die grote pine   Noch paydrogen de grote pine
12368 IX 665   Metten goeden lieden dede   Metten goeden luden dede   Metten goeden lieden dede
12369     Die waren van caleys vter stede   Die waren van caleys wter stede   De waren van caleis vter stede
12370     Ende vte poytan ende wt galissen   Ende wt paytan ende wt galissen   Ende vut potan ende vut galissen
12371     Want si connen hem bewissen   Want sine connen hem niet bewissen   Want si conden hem bewissen
12372     Oec740 warenre gasscoengers mede   Oec waren daer gasscoendiaers mede   Oec waren daer gasscoemaers440 mede
12373 IX 670   Diene begheerden ghenen vrede   Die en begaerden ghenen vrede   Diene begheerden ghenen vrede
12374     Want si om vechten waren comen   Want si om vechten waren comen   Want si om vechten waren comen
12375     Ghinc te scaden ofte 741 vromen   Ghinct te scaden ofte vromen   Ghinct te scaden of te vromen
12376     Nochtan seiden die vlaminghe742   Nochtan seitden die vlaminghe   Nochtan seiden de vlaminghe
12377     Ende maecten daer of groot ghedinge   Ende maecten daer of groot ghedinghe   Ende maecten daer of groet dinghe
12378 IX 675   Mochte ons noch dat ghescien743   Mochte ons noch dat ghescien   Mocht ons nv dat ghescien
12379     Dat si ons niet wouden vlien   Dat si ons niet wouden vlien   Dat si ons niet wilden ontflien
12380     So waret 744 sekerlike al vse   Soe wart sekerlike al vse   Si waren sekerlike al vse
12381     Die scepe groot als huse   Die scepe groot als huse   De scepe groet alse huse
12382     Al ware noch alse vele   Al warer noch alsoe vele   Al warenre noch also vele
12383 IX 680   Jn weet of si in spele   Jn weet of si in spele   Jn weet of si in spele
12384     Of in naerste seiden dat   Of in naerste seiden dat   Of in eernste seiden dat
12385     Want men sach ter seluer stat   Want men sach ter seluer stat   Want men sach aldaer ter stat
12386     Den graue van hollant emmer naken   Den graue van hollant emmer naken   Den graue van hollant emmer naken
12387     Jn weet wat die vlaminge maken   Ende weet wattie vlaminghe maken   Jn weet wat de vlaminghe naken
12388 IX 685   Si clappen gaerne vele quaet   Si clappen gaerne vele quaet   Si clappen emmer gherne quaet
12389     Dat dinct mi een arme daet   Dat dunct mi een arme daet   Dat dinct mi ene erme daet
12390     DAt moghen sire winnen an   Dat453 moghen sire winnen an   Wat moghen sire winnen an
12391     Also goet is die man   Alsoe goet is die man   Also goet so es de man
12392     Dien ic hate als dien ic minne   Dien ic hate alse dien ic minne   Dien ic hate als dien ic minne
12393 IX 690   Al is die vrienscap daer wel dinne   Al is die vrienscap daer wel dinne   Al es de vreenscap daer wel dinne
12394     Noyt ne horde ic man gheprisen   Noyt en hordic man gheprisen   Noit en hordic man gheprisen
12395     Jn enigher slachte wisen   Jn enigher sachter wisen   Jn enigherhande slachte wisen
12396     Die van vianden quaet sprac gerne   Die van vianden quaet sprac gherne   De van vianden quaet sprac gerne
12397     Jc raet elken man tontberne   Jc raet elken man tontberne   Jc raets elken man tonberne
12398 IX 695   Die vlaminghe mogen niet seggen   Die vlaminghe moghen niet seggen   De vlaminghe mochten niet segghen
12399     Noch in enighen lachter leggen   Noch in enighen lachter leggen   Noch inghenen lachtre legghen
12400     Datse her willem yet besloep   Dat se her willem yet besloep   Datse her willem iet besloep
12401     Of met haesten yet becroep   Of met haesten yet becroep   Of met haesten iet becroep
12402     Of met roke of met miste   Of mit roeke of mit miste   Of met roke of met miste
12403 IX 700   Yet quam dat niement en wiste   Yet quam dat niement en wiste   Jet quam dat niemene wiste
12404     Ende doruens oec maken ghene clage   En dorrens maken oec ghene clage   Ende dorster of maken ghene claghe
12405     Hi quam allenkijn viertiendaghe   Hi quam allencken viertien daghe   Hi quam al einsken .xiiij. daghe
12406     Eer hi betten weerde leet   Eer hi betten weerde leet   Eer hi betten weerde leet

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel

739: nemoghen met een verticaal streepje tussen e en m bij wijze van woordscheiding
740: e verbeterd uit een rechte stok
741: hier sc plusde aanzet van een andere letter (mogelijk van een a) doorgestreept
742: m verbeterd uit d
743: n verbeterd uit t
744: hier al doorgestreept
453: in de marge vóór de lombarde een representant d
439: lezing van de n is zeker
440: er lijkt eerder m te staan dan ni