Rijmkroniek van Holland (366-1305)

Rijmkroniek van Holland (366-1305)

 
English | Nederlands
de correctie tot verneemet, door bovenschrijving van een e, is door een latere hand vanaf hier hand B verbeterd uit scepenen door middel van doorhaling van de eind-en d verbeterd uit iets anders

Vergelijk regels 1264 tot en met 1335

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel
Handschrift C
(ga naar pagina)
Handschrift B
(ga naar pagina)
Handschrift A
(ga naar pagina)
1264     Van hem karel die daer naer   Van hem kaerl die daer naer   Van haer quam karel de daer naer
1265 I 1265   Vlaendren heuet an hem ghedregen   Vlaendren heuet an hem gedregen   Vlaendren heeft an hem ghedreghen
1266     Ende te brugghe was versleghen   Ende te brugghe was versleghen   Entie te brucghe was versleghen
1267     Adele heet die vrouwe hoghe   Adele heet die vrouwe hoghe   Adele hiet dese vrouwe hoghe
1268     Sident hadse die hertoghe   Sident hadse die hertoghe   Seder had soe den hertoghe
1269     Van poelgen tenen rechten man   Van poelgen tenen rechten man   Van poelgen tenen rechten man
1270 I 1270   Daer si oec enen sone ane wan   Daer si oec eenen sone an wan   Daer soe bi enen zone wan
1271   Noch een dochter droech hem ghertruut Noch een dochter droech hem ghertruut   Noch ene dochter droech hem gertruut
1272     Die na die moeder hiet al wt   Die naden vader hiet al wt   Die na der moeder hiet al vut
1273     Die droech diederic van elsaten   Die droech dirc van elsaten   Die droech diderike van elsaten
1274     Van hem quam vlaendren96 te baten   Van hem quam vlaendren te baten   Van hem quam vlaendren te baten
1275 I 1275   Graue filips die deech te niete   Graue philips die deech to niet   Graue philips deech te niete
1276     Mer van henegouwen margriete   Maer van henegouwen margriet   Van van henegouwen margriete
1277     Sijn suster was graue boudijn moeder   Sijn suster was graue boudijns moeder   Sijn suster was graue boudijns moeder
1278     Ende wan margrieten. men vant vroeder   Ende wan margrieten. men vant vroeder   Ende wan margrieten men vant vroeder
1279     Vrouwe neghene in hare tiden   Vrou ne gheen in haren tiden   Vrouwe neghene in haren tiden
1280 I 1280   Hier latic die ieeste bliuen   Hier latic die yeste bliuen   Hier latic de geeste liden
1281     Vanden graue robbrecht den vriese   Vanden graue robbrecht die vriese   Vanden graue roebrecht den vriese
1282     Die na sinen zwaren verliese   Die na sinen zwaren verliese   Die na sinen zwaren verliese
1283     Dat hi verloes in hollant   Dat hi verloes in hollant   Dat hi verloos in hollant
1284     Vlaendren al ghewan in hant   Vlaendren al ghewan in hant   Vlaendren al ghewan in hant
1285 I 1285   Nu meer sal ic besceden voert   Nv meer sal ic besceden voert   Nv meer sal ic besceiden voort
1286     Vanden hollantschen grauen die woert   Vanden hollansche here voert   Vanden hollanschen grauen die woort
1287     Godeuaert die ghebuulde hertoghe   GOdeuaert die ghebuulde hertoge   GOdevart die ghebuulde hertoghe
1288     Die van sinne was stout ende hoge   Die van sinne stout was ende hoge   Die van sinne was stout ende hoghe
1289     Hadde gheworpen onder hem   Hadde gheworpen onder hem   Hadde gheworpen onder hem
1290 I 1290   Biden bisscop van vtrecht willem   Biden bisscop van vtrecht willem   Biden bisscop van vtrecht willem
1291     Hollant ende was .iiij. iaer here   Hollant ende was .iiij. Jaer heer   Hollant ende was .iiij. iaer here
1292     Hi scade den vriesen vele sere   Hi scade den vriesen wel zeere   Hi scade den vriesen vele zere
1293     Jnt iaer gods M lxx ende twee   Jnt Jaer .M. lxx. ende twee   Jnt iaer goeds .M. seuentich ende twe
1294     So dede hi den oest vriesen wee   So dede hi den oesturiesen wee   So dede hi den oest vresen we
1295 I 1295   Ende sloech hem of menighen man   Ende sloech hem of menigen man   Ende sloech hem of menighen man
1296     Groten roef hi hem of wan   Groten roef hi hem of wan   Groten roef hi hem of wan
1297     Ende verbornde dorp ende steden   Ende verbornde dorp ende steden   Ende bernde dorpe ende steden
1298     Met harde groter moghentheden   Met herde groter moghenthede   Met harde groter moghentheden
1299     Doch sciet hi van desen liue   Doch sciet hi van desen liue   Doch sciet hi van desen live
1300 I 1300   Alsmen screef lxx ende viue   Als men screef .lxx. ende viue   Als men .lxx. ende viue
1301     Ende M screef ons heren iaer   Ende .M. screef ons heeren iaer   Ende .M. screef ons heren iaer
1302     Met eenre auenture swaer   Met eenre auture zwaer   Met ere auonturen swaer
1303     Want daer hi ghinc ter heymelichede   Want daer hi ghinc ter hemelichede   Want daer hi ghinc ter heimelicheden
1304     Belaechden aldaer ter stede   Belagheden al daer ter stede   Belagheden aldaer ter steden
1305 I 1305   Een ghisebrecht die knape was   Een ghisebrecht die cnape was   Een ghiselbrecht de knape was
1306     Diederix van hollant ende dor das   Dircx van hollant ende dor das   Diedrics van hollant ende dor das
1307     Wonde hine harde scamelijc   Wonde hine herde onscamelijc   Wonde hijn harde onscamelike
1308     Godeuaert gheuoelde vreselic   Godeuaert gheuoelde vreselijc   Godevaert gheuoelde vreselike
1309     Sine smerte. ende hiet doe recht   Sine smerte ende hiet doe recht   Sine smerte ende hiet doe recht
1310 I 1310   Datmen voerde tot vtrecht   Dat men voerde tutrecht   Datmen voerde tote vtrecht
1311     Ende daer dedi hi sijn ende   Ende daer dede hi sijn ende   Ende daer dede hi sinen ende
1312     Voer maerte op die vijfte kalende   Vor maerte op die vijfte kalende   Voor maerte op die vijfte kalende
1313     Willem die bisscop starf also wel   Willem die bisscop starf also wel   Willem de bisscop starf also wel
1314     Daer na in wtgaende aprel   Daer na in wtgaende aprel   Daer na int vutgaende aprel
1315 I 1315   Ende coenraet was bisscop gecoren   Ende coenraet was biscop vercoren   Ende coenraet was bisscop ghecoren
1316     Nochtoe was hollant verloren   Nochtoe was hollant verloren   Nochtoe was hollant verloren
1317 II 1 Men screef M. lxx. ende sesse Men screef .M. lxx. ende zesse   MEn screef .M. lxx ende sesse
1318     Als diederic had groete langhenesse   Als dirc hadde grote langenesse   Als dideric hadde grote langhenesse
1319     Dat lant te hebben weder algader   Dat lant te hebben weder algader   Dat lant te hebbene weder algader
1320     Dat graue florens was sijns vader   Dat graue florens was sijns vader   Dat graue florens was sijns vader
1321 II 5   Met bede ende met sire claghe   Met bede ende met siere claghe   Met beden ende met siere claghe
1322     Versamende hi vriende ende maghe   Versamende hi vriende ende maghe   Versamende hi man ende maghe
1323     Ende sijn stiefuader halp hem echt   Ende sijn stiefuader halp hem echt   Ende sijn stief vader halp hem echt
1324     Van vlaender die vriese robrecht   Van vlaendren die vriese robrecht   Van vlaendren de vrese roebrecht
1325     Ende is comen te yselmonde   Ende is comen te yselmonde   Ende es comen tycelmonde
1326 II 10   Daer ghemaect had hier stonde   Daer ghemaect hadde tier stonde   Daer ghemaect hadde tier stonde
1327     Ene vaste burch al was onrecht   Eene vaste borch al wast onrecht   Ene vaste borch al wast onrecht
1328     Die bisscop willem van vtrecht   Die bisscop willem van vtrecht   Willem de bisscop van vtrecht
1329     Want hi vernemet ende verstaet   Want hi verneemt59 ende verstaet   Ende hi verneemt ende verstaet
1330     Dat daer is die bisscop coenraet   Dat daer is die bisscop coenraet   Dat daer is de bisscop conraet
1331 II 15   Daer was gheuochten vast ende zere   Daer was gheuochten vast ende zeere   Daer was gheuochten vaste ende sere
1332     Mer ionghe diederic wan die ere   Maer ionghe dirc wan die eere   Maer ionghe dideric wan de ere
1333     Want hi die borch van yselmonde   Want hi die borch van yselmonde   Want hi de borch tiselmonde
1334     Brande ende slechte inden gronde   Brande ende slechte inden gronde   Brande ende slechte inden gronde
1335     Ende wan met scepen die wijch mede   60 Ende wan mit scepen61 den wijch mede   Ende wan met scepe den wich mede

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel

96: d verbeterd uit iets anders
59: de correctie tot verneemet, door bovenschrijving van een e, is door een latere hand
60: vanaf hier hand B
61: verbeterd uit scepenen door middel van doorhaling van de eind-en