Rijmkroniek van Holland (366-1305)

Rijmkroniek van Holland (366-1305)

 
English | Nederlands
y verbeterd uit een rechte stok onder de kolom in de marge de custode die lude lezing van de d onzeker; vermoedelijk verbeterd uit de aanzet van een v tiden achter de voorafgaande regel b verbeterd uit h

Vergelijk regels 13974 tot en met 14023

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel
Handschrift C
(ga naar pagina)
Handschrift B
(ga naar pagina)
Druk Alk
(ga naar pagina)
Handschrift A
(ga naar pagina)
13974     Tot sciedam voer hi van daer   Tot sciedam voer hi van daer   Tot Sciedamme voer hi van daer,   Tote sciedamme voer hi van daer
13975 X 835   Ende omboet dats waer   Ende ontboet dat was waer521   Ende omboet (dat ’s waer)   Ende omboet dat es waer
13976     Die liede vander iegenode   DJe lude vander ieghenode   Die Liede van der jeghenode,   De lude vander ieghenhede
13977     Die voren hem waren niet node   Die vore hem waren niet node   Die voer hem waren niet node,   De voer hem niet quamen node
13978     Ende zwoeren hem hulde mede   Ende zwoeren hem hulde mede   Ende Zworen hem Hulde mede   Ende swoeren hem hulde mede
13979     Al die liede daer ter stede   Alle die lude daer ter stede   Al die Liede daer ter Stede.   Alde lude daer ter stede
13980 X 840   Oec ne wasser ne gheen   Oec ne wasser en gheen   Oec ne wass ’er nye gheen,   Oec ne wasser ne gheen
13981     Sine ontfinghen alle haer leen   Sine ontfinghen haer leen   Si ne ontfinghen haer Leen   Sine ontfinghen al haer leen
13982     Die daer woenden inden lande   Die daer woenden inden lande   Die daer woenden in den Lande,   Diere woenden in den lande
13983     Ende setten hem in tsgrauen bande844   Ende setten hem in tsgrauen handen   Ende setten hem in ts Graven bande,   Ende setten hem in sgreuen bande
13984     Want hi met rechte haer here was   Want hi met crachte haer here was   Want hi met rechte haer Heere was.   Want hi met rechte haer here was
13985 X 845   Doe wort hi te rade das   Doen wart hi te rade das   Doe waert hi te rade das,   Doe wort hi te rade das
13986     Dat hi te delf voer indie poert   Dat hi te delf voer in die poort   Dat hi te Delf voer in die Poert:   Dat hi te delf voer in de port
13987     Te leyden te haerlem also voert   Te leyden te haerlem alsoe voert   Te Leyden, te Haerlem, alsoe voert.   Te leyden te haerlem also voert
13988     Ende voer talcmaer in vrieslant   Ende voer talcmaer in vrieslant   Ende voer t’ Alcmare in Vrieselant,   Ende voert tot alcmaer in vrieslant
13989     Ende ontboet alte hant   Ende onboet alte hant   Ende omboet al te hant   Ende onboet alte hant
13990 X 850   Die vriesen datsi tot hem quamen   Die vriesen dat si tot hem quamen   Die Vriesen, dat si tot hem quamen:   De vriesen dat si tot hem quamen
13991     Of dat si tot hem senden bi namen   Of dat si tot hem seinde bi namen   Of dat si tot hem seynden (bi namen)   Of dat si senden tot hem bi namen
13992     Dien si betrouweden sonderlinghe   Dien si betrouweden sonderlinge   Dien si betrouweden sonderlinghen,   Dien si betrouweden sonderlinghe
13993     Van wien dat hi hulde ontfinge   Van wien dat si hulde ontfingen   Van wien dat hi Hulde ontfinghe   Van wien dat si hulde ontfinghen
13994     Voer hem allen daer ter stede   Voer hem allen daer ter steden   Voer hem allen daer ter stede,   Voer hem allen daer ter stede
13995 X 855   Ende voer hem mochten zweren mede   Ende doer522 hem mochten zweeren mede   Ende voer hem mochten Zweren mede.   Ende voer hem mochten zweren mede
13996     Die vriesen stonden tsinen ghebode   Die vriesen stonden tsinen ghebode   Die Vriesen stonden t’ sinen ghebode,   Die vresen stonden tsinen ghebode
13997     Ende dankets onsen here gode   Ende danctens onsen here gode   Ende dancten ’s ons Here Gode.   Ende dankens onsen here gode
13998     Dvs dedi an dese vaert   DVs dedi an dese vaert   Dus dede hi an dese vaert,   Dus dede hi an dese vaert
13999     Ende voer weder tzelant waert   Ende voer weder tseelant waert   Ende voer weder te Zeelant waert,   Ende voer weder te zeelant waert
14000 X 860   Ende besette daer sijn lant   Ende besette daer sijn lant   Ende besette daer sijn Lant   Ende besette daer sijn lant
14001     Doe quam die boetscap te hant   Doe quam die boetscap alte hant   Doe quam hem boetscap te hant,   Doe quam hem boetscap te hant
14002     Dat hi dor brabant mochte varen   Dat hi doer brabant mochte varen   Dat hi doer Brabant mocht varen,   Dat hi doer brabant mochte varen
14003     Ende hi quame sonder sparen   Ende hi quame sonder sparen   Ende hi quame (zonder sparen)   Ende hi quame sonder sparen
14004     Jn henegouwen zonder respijt   Jn henegouwen sonder respijt   Jn Henegouwen, sonder respijt.   Jn henegouwen sonder respijt
14005 X 865   Want men soude op die tijt   Want men soude op die tijt   Want men zoude op die tijt   Want men mochte vp de tijt
14006     Dat segghen vten vanden dinghen   Dat segghen vten vanden dinghen   Dat zegghen uten van den dinghen,   Dat segghen vten vanden dinghe
14007     Tusschen van vranckeric die coninghe   Tusschen van vrancrijc die coningen   Tusschen van Vrancrike die Coninge   Tusschen van vrancrike den coninghe
14008     Ende sine partie an dene zide   Ende partie aen deen zide   Ende sire partie an d’ eene zide,   Ende syere506 pertie andeen side
14009     Ende die van vlaendren ten seluen tide   Ende die van vlaendren ten seluen tiden523   Ende die van Vlaendren ten selven tide   Ende van vlaendren ten seluen tide
14010 X 870   Ende her ghye ende die zine   Ende her ghye ende die sine   Ende Her Gyen ende die zine.   Ende her gye ente sine
14011     So mochti metter seluer pine   Soe mochti metter zeluer pine   So mocht ’i (met ter selver pine)   So mochte hi metter seluer pine
14012     Her karels dochter van vrankerike   Her karels dochter van vrancrike   Heer Karels Dochter van Vrancrike   Haren tsarels dochter van vrancrike
14013     Te wiue trouwen eerlike   Te wiue trouwen eerlike   Te Wive Trouwen eerlike,   Te wiue trouwen eerlike
14014     Die hem ghesekert was te voren   Die hem ghesekert was te voren   Die hem ghezekert was te voren,   De hem ghesekert was te voren
14015 X 875   Bi tsuaders tiden alse wijt horen   Bi tsuaders tide alse wijt horen   Bi ts Vaders (alse wij ’t horen)   Bi sfaders tiden als wi horen
14016     Teersten dattie boetscap quam   Tierste dat die boetscap quam   T’ eerste dat die boetscap quam,   Teersten dat de boetscap quam
14017     Ende hijt waerliken vernam   Ende hijt waerlijc vernam   Ende hij ’t waerliken vernam,   Ende hijt waerlike vernam
14018     Beset hi tlant van zelant wale   Besetti tlant van zeelant wale   Besette hi ’t Lant van Zelant wale:   Besette hijt tlant van zeelant wale
14019     Ende reydem ten seluen male   Ende reyde hem ten seluen male   Ende reyd ’em ten zelven male,   Ende reedde hem ten seluen male
14020 X 880   Hoe hi in hollant comen mochte   Hoe hi in hollant comen mochte   Hoe hi in Hollant comen mochte.   Doe hi in hollant comen mochte
14021     Des had hi pinen eer hijt volbrochte   Des had hi pine eer hijt volbrochte   Des had hi pine (eer hij ’t volbrochte)   Des had hi pine eer hijt volbrochte
14022     Vanden yse dat was starc   Vanden yse dat was sterc   Van den yse, dat was starc.   Van den yse dat was so starc
14023     Hadt moghen baten M marc   Hadt moghen baten M merc   Had ’t moghen baten dusent marc,   Hadt moghen baten dusent marc

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel

844: b verbeterd uit h
521: onder de kolom in de marge de custode die lude
522: lezing van de d onzeker; vermoedelijk verbeterd uit de aanzet van een v
523: tiden achter de voorafgaande regel
506: y verbeterd uit een rechte stok