Rijmkroniek van Holland (366-1305)

Rijmkroniek van Holland (366-1305)

 
English | Nederlands
ih’s xps met een afkortingsstreep boven ps groten heer verbeterd uit groter weer .k’. ih’s xps met een afkortingsstreep boven p ih’use xpuse met een afkortingsstreep boven p

Vergelijk regels 1707 tot en met 1756

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel
Handschrift C
(ga naar pagina)
Handschrift B
(ga naar pagina)
Handschrift A
(ga naar pagina)
1707     Beseten inder stat van edisse   Beseten in der stat van edisse   Beleghen inde stat van edissen
1708     Daer noyt seder ghebrac misse   Daer noyt seder ghebrac misse   Daer noit sider ghebrac missen
1709     Sident dat die apostolen ons heren   Seder dat die apostelen ons heren   Sident dat de apostele ons heren
1710     An ihesus christus118 daden bekeren   An ihesus christus68 daden bekeren   An ihesuse christuse70 daden bekeren
1711 II 395   Daer lach thadeus ende thomas   Daer lach thadeus ende thomas   Daer lach tadeus en thomas
1712     Die torken wonnent dat iammer was   Die torken wonnent dat iammer was   Die torken wonnent dat iamer was
1713   Na lotharis die keiser was Na lotharis die keyser was   Na lotarise de keiser was
1714     Jn diederix tiden gheuiel das   Jn die derix tiden gheuiel das   Jn diderics tiden gheuel das
1715     Dat .i. man coninc waert   Dat een man coninc wart   Dat een here coninc waert
1716 II 400   Van almangen die sine vaert   Van almangen die sine vaert   Van almaenghen de zine vaert
1717     Sette int lant van ouer meer   Sette int lant van ouer meer   Sette int lant van ouer meer
1718     Met hem voer met groten heer119   Met hem voer met groten heer   Met hem voer met groten heer
1719     Lodewijc van vrankerike   Lodewijc van vranckerike   Lodewijc van vrancrike
1720     Die philippe den coninc rike   Die philippe den coninc rike   Die philippe den coninc rike
1721 II 405   Wan die zident normandie   Wan. die zident normandie   Wan de sider normendie
1722     Trac an die vrancse partie   Trac an die vrancse partie   Trac ande vrancse partie
1723     Dese brochte daer andie vaert   Dese brochte daer an die vaert   Desen brochte daer ande vaert
1724     Metter crucinghe sinte baernaert   Metter crucinghe sinte bernaert   Metter crusinghe sente bernaert
1725     Die abt van clereuaus tien tiden   Die abt van clereuaus tien tiden   Die abt van clervas tien tiden
1726 II 410   Mer luttel baten dede haer riden   Maer luttel baten dede haer riden   Maer lettel baten dede haer striden
1727     Want si damasch hadden belegen   Want si damasche hadden belegen   Want si damasch hadden belegen
1728     Ende danen voren al diere ieghen   Ende danen voren al diere ieghen   Ende dane voeren als diere ieghen
1729     Niet ne hadden al sulc ghewelt   Niet en hadden al sulc ghewelt   Niet en hadden zulke ghewelt
1730     Dat sine mochten hebben gheuelt   Dat sine mochten hebben gheuelt   Dat sijt mochten hebben gheuelt
1731 II 415   So dat coenraet xv iaer   Soe dat coenraet .xv. iaer   So dat koendaet .xv. iaer
1732     Coninc wart ende starf vor waer   Coninc wart ende starf voer waer   Coninc wort ende starf daer naer
1733     Jnt iaer ons heren min no mee   Jnt iaer ons heren min no mee   Jnt iaer ons heren min noch mee
1734     Xic .l. ende twee   .Xic l. ende twee   .Xjc. vijftich ende twee
1735     Ende vrederic quam in sine stede   Ende vrederijc quam in sine stede   Ende vrederic quam in sine stede
1736 II 420   Coninc ende keyser mede   Coninc ende keyser mede   Coninc ende keiser mede
1737     Ende wart ouer ij iaer daer ane   Ende wart ouer .ij. iaer daer ane   Ende wort ouer .ij. iaer daer ane
1738     Vanden paeus adriane   Vanden paus adriane   Van den pauwes adriane
1739     Tote romen ghebenediet   Tot romen ghebenediet   Tote rome ghebenediet
1740     Ende keyser oec ghewiet   Ende keyser oec ghewiet   Ende keiser oec ghewiet
1741 II 425   Ende was xxxvij iaer   Ende was .xxxvii. iaer   Ende was .xxxvij. iaer
1742     Roemsch keyser120 ouer waer   Romeesche keyser ouer waer   Roomsch keiser ouer waer
1743   Dese dinc die wi ouer liden Dese dinc die wi ouer liden   Dese dinc de wi ouer liden
1744     Ghesciede int sgrauen diederix tiden   Ghesciede int sgrauen diederix tiden   Ghescie in graue diderics tiden
1745     Die vette florens sone was   Die vette florens sone was   De vette florans zone was
1746 II 430   Alsmen xic las   Alsmen .xic. las   Als men .xic. iaer las
1747     Ende lv ons heren iaer   Ende .lv. ons heren iaer   Ende .lv. ons heren iaer
1748     Quamen met orloghen swaer   Quamen mit orlogen swaer   Quamen met hem orloghen zwaer
1749     Die vriesen van drechterlant   Die vriesen van drechter lant   Die vriesen van drechter lant
1750     Ende hebben gheroeft ende verbrant   Ende hebben gheroeft ende gebrant   Ende hebben gherouet ende ghebrant
1751 II 435   Die van kenemare harde sture   Die van kenemare harde sture   Die kenemaren harde sture
1752     Dit versaghen die ghebure   Dit versaghen die ghebure   Dit versaghen de ghebure
1753     Van okesdorp ende porters mede   Van okesdorp ende porters mede   Van okesdorp ende porters mede
1754     Wt haerlem vander stede   Wt harlam vander stede   Vte harlem van der stede
1755     Ende streden an hem ende deedse keren   Ende streden an hem ende deedse keren   Ende streden hem an ende dadense keren
1756 II 440   Swaerlike te haren oneren   Swarelike te haren onneren   Swaerlike te haren onneren

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel

118: ih’s xps met een afkortingsstreep boven ps
119: groten heer verbeterd uit groter weer
120: .k’.
68: ih’s xps met een afkortingsstreep boven p
70: ih’use xpuse met een afkortingsstreep boven p