Rijmkroniek van Holland (366-1305)

Rijmkroniek van Holland (366-1305)

 
English | Nederlands
de eerste haal van de n mogelijk verbeterd uit iets anders de eerste i bovengeschreven a verbeterd uit o boven de e een doorgestreepte afkortingsstreep de letters ee geschreven op een rasuur (mogelijk door een ander dan de kopiist) tussen e en v een rasuur; waarschijnlijk is de v verbeterd uit w door daarvan de eerste haal uit te vegen en te raderen t bovengeschreven lombarde I ter hoogte van drie regels; ervóór in de marge een representant j den achter de voorgaande regel r verbeterd uit de aanzet van een e in de marge vóór de lombarde een representant j

Vergelijk regels 2165 tot en met 2214

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel
Handschrift C
(ga naar pagina)
Handschrift B
(ga naar pagina)
Handschrift A
(ga naar pagina)
2165     Om dit hadden saladijn leet   Om dit hadden saladijn leet   Om dit haddene saladijn leet
2166 II 850   Ende was hem vtermaten wreet   Ende was hem wtermaten wreet   Ende was hem vtermaten wreet79
2167     Ende alsmen hem dien brochte togen   Ende alsmen hem dien brochte toghen   Ende als men dien brochte toghen
2168     Warp hi hem aldaer voer oghen   Warp hi hem daer al vor ogen   Warp hi hem aldaer voer oghen
2169     Sine loesheit ende sine mistade   Om loesheit ende sine misdade   Sine loesheit ende zine misdade
2170     Ende hi hem menighe scade   Ende hi hem menighe scade   Ende hoe hi bi hem menighen scade
2171 II 855   Dic wile hadde ghedaen   Dicwile hadde ghedaen   Dicke wile hadde ontfaen
2172     Ende hine nv143 hadde gheuaen   Ende hine nv hadde geuaen   Ende hine nv hadde ghevaen80
2173     Mijn here famant ne keerde nie   Mine here famant ne keerde nie   Mijn here famant en keerde nie
2174     Om sijn dreyghen sine blie   Om sine dreigen sine blie   Om al sijn dreghen sinen blie
2175     Want hi der doet clene achte   Want hine der doot clene achte   Want hi der doot cleine achte
2176 II 860   Ende wiste wel in sine gedachte   Ende wiste wel in sijn ghedachte   Ende wiste wel in sijn ghedachte
2177     Dat hem nakede te lone   Dat hem nakede te lone   Dat hem nakede te lone
2178     Van gode die hemelsche crone   Van gode die hemelsche crone   Van gode de hemelsche crone
2179     Ende hi was onthoeft mede   Ende hi was onthoeft mede   Ende hi was onthouet mede
2180     Voer saladijn aldaer ter stede   Voer saladijn aldaer ter stede   Voer saladijn daer ter stede
2181 II 865 Doe gaf haer op iherusalem Doe gaf haer op iherusalem   Doe gaf haer op iherusalem
2182     Ascaloen ende mede bethleem   Ascaloen ende mede bethtleem   Ascalon ende mede betlem
2183     Ende al meest dat conincrike144   Ende al meest dat81 conincrike   Ende al meest dat conincrike
2184     Steden ende hoghe burghen rike   Steden ende hoghe borgen rike   Steden ende borghe sekerlike
2185     Saladijn hadde145 dien lof   Saladijn hadde dien lof   Saladijn hadde deen lof
2186 II 870   Ende alre meest oec daer of   Ende alre meest oec daer of   Dien alren meesten oec daer of
2187 II 871a   Dat hi niement liet verswaren   Dat hi niement liet uerswaren   Dat hi niement liet verswaren
2188 II 871b   Die kerstijn was hine lieten varen   Die kersten was hine liet hem varen  
2189     Op dat hi niet ne wilde bliuen   Op dat hi niet ne wilde bliuen   Op dat hi niet en wilde bliuen
2190     Ende hem in chense daer bescriuen   Ende hem in chense daer bescriuen   Ende hem in cense doen scriuen
2191     Ende die hem oec so taelien liet   Ende die hem oec so taelien liet   Ende de hem oec so taillen liet
2192 II 875   Diene wilde hi onteruen niet   Diene wilde hi onteruen niet   Dien en wilde hi onteruen niet
2193     Lxxxviij. iaer hadde theilige lant   Lxxxviij. iaer hadde theilighe lant   Lxxxviij. jaer hadde theleghe lant
2194     Ghestaen inder kerstine hant   Ghestaen in der kerstine hant   Ghestaen inder kerstine hant
2195     Sident dat die goede heilige man   Sident dat goede heilighe man   Sint dat die goede heilighe man
2196     Godeuaert ende sijn gheselscap wan   Godeuaert ende sijn gheselscap wan   Godevaert ende sijn gheselscap wan
2197 II 880 Die graue van triple diet verriet Die graue van triple diet verriet   Die graue van triple diet verriet
2198     Ontghinc der wrake ons heren niet   Ontghinc die wrake ons heren niet   Ontginc der wrake ons heren niet
2199     Men vanten doet ter morghen stont   Men vanten doot ter morgen stont   Men vanten doot ter morghen stont
2200     Als hi was slapen gaen gesont   Alse hi was slapen gaen ghesont   Als hi was slapen gaen ghesont
2201     Ende doemen naect besach ter stede   Ende doemen naect besach ter stede   Ende als men naect besach ter steden
2202 II 885   So vantmen tusschen die been besneden   Soe vant men tusschen die bene besneden82   So vantmen tusschen de bene besneden
2203     Al vorsch na die heidensche wet   Al vorsch na die heidensche wet   Al versch na de heidinsche wet
2204     Des mochte146 men weten te bet   Des mochten men weten te bet   Dies mochtement weten de bet
2205     Dat hi hem hadde vernoyert   Dat hi hadde vernoyert   Dat hi hem hadde vernoiert
2206     Die dese moort had gheuisiert   Die dese moert hadde gheuisiert   De dese moert hadde gheuisiert
2207 II 890   Int Jaer ons heren xic ende achte   INt83 iaer ons heren .xic. ende achte   Int81 iaer goods .xic. ende achte
2208     Ende lxxx quam mare onsachte   Ende .lxxx. quam mare onsachte   Ende .lxxx. quam mare onzachte
2209     Vanden lande van ouer meer   Vanden lande van ouer meer   Vanden lande van ouer mere82
2210     Doe cruuste hem met groten gheer   Doe cruuste hem met groten geer   Doe cruusde hem met groten ghere
2211     Keyser vrederic ende van zwauen   Keyser vrederic ende van swauen   Keyser vrederic ende van zwauen
2212 II 895   Sijn soen die hertoghe ende vele grauen   Sijn sone die hertoghe ende vele grauen   De hertoghe met vele grauen
2213     Florens die graue van hollant   Florens die graue van hollant   Florans de graue van hollant
2214     Otte graue van ghelrelant   Otte graue van ghelre lant   Otte graue van gelre lant

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel

143: de eerste haal van de n mogelijk verbeterd uit iets anders
144: de eerste i bovengeschreven
145: a verbeterd uit o
146: boven de e een doorgestreepte afkortingsstreep
81: t bovengeschreven
82: den achter de voorgaande regel
83: in de marge vóór de lombarde een representant j
79: de letters ee geschreven op een rasuur (mogelijk door een ander dan de kopiist)
80: tussen e en v een rasuur; waarschijnlijk is de v verbeterd uit w door daarvan de eerste haal uit te vegen en te raderen
81: lombarde I ter hoogte van drie regels; ervóór in de marge een representant j
82: r verbeterd uit de aanzet van een e