Rijmkroniek van Holland (366-1305)

Rijmkroniek van Holland (366-1305)

 
English | Nederlands
niet achter de voorafgaande regel de afkortingsstreep boven de c .co. met afkortingsstreep boven de o; dit woord in het vervolg veelvuldig zo afgekort vóór de l een geradeerde x de n vervaagd, daarna een slijtageplek, waar blijkbaar één letter is verdwenen; mogelijk stond er kind’ g verbeterd iets anders, mogelijk uit de eerste haal van een lange s mede achter de voorafgaande regel op de u twee accenten als stonden er twee letters i de eind-t boven het woord toegevoegd waer achter de volgende regel N in tweede instantie vergroot co. met afkortingsstreep boven de o; dit woord in het vervolg veelvuldig zo afgekort

Vergelijk regels 233 tot en met 282

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel
Handschrift C
(ga naar pagina)
Handschrift B
(ga naar pagina)
Handschrift A
(ga naar pagina)
233   Karel die grote nam moghentlike   Kaer die grote nam moghenlike   Karel die grote nam moghendelike
234     Na den vader tconincrike   Naden vader tconincrike   Naden vader tkonincrike
235 I 235   Onder sine moghenthede   Onder sine moghenthede   Onder sine moghenthede
236     Waren alle duutsche ende walsche mede26   Waren alle duutsche ende walsche mede   Was al duutsche ende twalsche mede
237     Vrieslant ende spangen   Vrieslant ende spaengen   Beide vrieslant ende spaenghen
238     Lombaerdien ende almangen   Lomberdien ende almaengen   Lombaerdien ende almaengen
239     Sassen heuet hi .iij. warf te stoert   Sassen heuet hi iij. warf stoert   Sassen heeft hi driewerf te stoert
240 I 240   Ende predecte ons heren woert   Ende predecte ons heren woert   Ende predicte hem ons heren woert
241     Ende deedse kerstijndom verkiesen   Ende deedse kerstendom verkiesen   Ende deedse kerstindom verkiesen
242     Van desen beroemen hem die vriesen   Van desen beromen hem die vriesen   Van desen beroemen hem de vresen
243     Dat si waren ghesculden vri   Dat si waren ghesculden vri   Dat si waren ghescouden vri
244     Want in sinen tijt so seggen si   Want in sinen tijt so seggen sij   Want in sinen tiden segghen si
245 I 245   Waren si eyghen als ende als   Waren si eygen als ende als   Waren si so eighin als ende als
246     Dat si stroppen droegen anden hals   Ende dat si stroppen drogen anden hals   Dat si strop droeghen omden hals
247     Ende om dat si hem rome wonnen   Ende om dat si hem romen wonnen   Ende om dat si hem rome wonnen
248     Dat wi gheuinden niet en connen   Dat wi ghevinden niet en connen   Dat wi ghevinden niet en konnen
249     Jn ghene ystorie bescreuen   Jn ghene ystorie bescreuen   Jn ghenen ystorien bescreuen
250 I 250   Soude hise vri hebben ghegeuen   Soude hise vri hebben ghegeuen   Soude hise vri hebben ghegheuen
251     Wi vinden dat hi romen berechte   Wi vinden dat hi romen berechte   Wi vinden dat hi rome berechte
252     Ende hi ontlijfde heren ende knechte   Ende hi ontlijfde heeren ende knechte   Ende hi ontliuede heren ende knechte
253     Die den paeus27 lewen blende   Die den paus lewen blende   Die den pauwes leuen blenden
254     Noyt ne lasen wi no en kende   Noyt ne lasen wi no en liende   Noeit en lasen wi noch en kenden
255 I 255   Dat karel die stat28 van romen besach   Dat kael die stat van romen bezach   Dat kaerl de stat van romen belach
256     Tote an sinen sterfdach   Tote an sinen starf dach   Tote an sinen sterf dach
257     Noch vanden vriesen spreect hi niet   Noch vanden vriesen sprect hi niet   Noch vanden vriesen en sprect boec niet12
258     Het waer bescreuen waers yet   Het waer bescreuen waers iet   Het waer bescreuen waers oec iet
259     Karel wart keyser oec met eren   Kaerl wart keyser oec met eeren   Kaerl wort keyser met eren
260 I 260   Jnt incarnatioen ons heren   Jnt carnacioen ons heren   Jnt carnacioen13 ons heren
261     Viijc iaer ende twee   ViijC. Jaer ende twee   Viijc iaer ende twee
262     Xiij. iaer een luttel mee   .Xiij. iaer een luttel mee   Xiij. iaer een lettel mee
263     Was hi keyser ende leefde voer waer29   Was hi keiser ende leuede vorwaer   Was hi keyser ende leue voer waer
264     Min dan lxxij. iaer   Min dan .lxxij. iaer   Mijn dan .lxxij14 iaer
265 I 265 Na30 hem quam lodewic sijn sone   Na hem quam lodewijc sijn soen   Na hem quam lodewich sijn soen
266     Keyser ende coninc31 was die gone   Keyser ende coninc13 was die goen   Keyser ende koninc was de gone
267     Omtrent xxvi iaer   Omtrent .xxvj. iaer   Omtrent .xxvj. iaer
268     Die vriesen gauen hem openbaer   Die vriese gauen hem openbaer   Die vriesen gauen hem openbaer
269     Beyde dienst ende tribuut   Beide dienst ende tribuut   Beide dienst ende tribuut
270 I 270   Aldes vader rike wt ende wt   Aldes vaders rijc vt ende wt   Aldes vader rike vut ende vut
271     Hilt hi al meerre ende minder   Hilt hi al meere ende minder   Helt hi al meer ende minder
272     Dese sterf ende liet .iij. kinder   Dese starf ende liet .iij. kin[.]14   Dese starf ende liet dre kinder
273     Die niet en conden vriendelike   Die niet en conden vriendelike   Die niet en konsten vriendelike
274     Ghedelen des vader rike   Ghedeelen des vaders rike   Ghedelen des vader rike
275 I 275   Ende quamer om tenen wighe   Ende quamer om tenen wighe   Ende quamer omme tenen wighe
276     Bi autsurre mit groten prighe   Bi autsurre met groten prighe   Bi autsore mit groten prigen15
277     Die ij. ionxte ieghen den ouden   De .ij. ionxste iegen den ouden   Die .ij. ionxte iegen den ouden
278     Dat si swaerlic alle ontgouden   Dat si zwaerlic alle ontgouden   Dat si suaerlike al ontgouden
279     Want vrankeric verloes daer vele   Want vranckeric verloes daer veel   Want vrancrike verloos te vele
280 I 280   Tghinc met hem vten spele   Jnden zeluen nijt speel   Opden dach inden nijt spele
281     Ende niement wan daer zeghe mede   Ende niement wan daer zege mede   Ende nieman wan daer zeghe mede
282     Naden wighe maecten si vrede   Naden wighe maecten si vrede   Na den wighe maecten si vrede

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel

26: mede achter de voorafgaande regel
27: op de u twee accenten als stonden er twee letters i
28: de eind-t boven het woord toegevoegd
29: waer achter de volgende regel
30: N in tweede instantie vergroot
31: co. met afkortingsstreep boven de o; dit woord in het vervolg veelvuldig zo afgekort
13: .co. met afkortingsstreep boven de o; dit woord in het vervolg veelvuldig zo afgekort
14: de n vervaagd, daarna een slijtageplek, waar blijkbaar één letter is verdwenen; mogelijk stond er kind’
12: niet achter de voorafgaande regel
13: de afkortingsstreep boven de c
14: vóór de l een geradeerde x
15: g verbeterd iets anders, mogelijk uit de eerste haal van een lange s