Rijmkroniek van Holland (366-1305)

Rijmkroniek van Holland (366-1305)

 
English | Nederlands
a verbeterd uit o comen achter de volgende regel gedaen achter de volgende regel den achter de volgende regel J verbeterd uit T de boven de regel toegevoegd vredeende met twee verticale streepjes tussen e en e om de woorden te scheiden

Vergelijk regels 2761 tot en met 2810

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel
Handschrift C
(ga naar pagina)
Handschrift B
(ga naar pagina)
Handschrift A
(ga naar pagina)
2761     Her symon van haerlem met hem   Her symoen van harlam met hem   Her simoen van harlem mit hem
2762     Her iacob burchgraue van leyden   Her iacob boerchgraue van leyden   Her iacob borchgraue van leiden
2763     Her allaert bomaert193 die hem seyden   Her allaert boemaert die hem seyden   Her alaerd bomaerd de hem seiden
2764     Si wilden hem in staden staen   Si wilden hem in staden staen   Si wilden hem in staden staen
2765 III 20   Wilde hi tlant ane vaen   Wilde hi lant ane vaen   Op dat hi tlant wilde ane vaen
2766     Vrou aleyden noch den nyewen here   Vrouwe aleyden noch die nywen here   Vrouwe aleiden noch den niwen here
2767     Ne swoeren si trouwe nemmermere   Ne swoeren si trouwe nummermere   Ne swoeren si trouwe nemmermeer
2768   Dus was die graue willem comen Dus was die graue willem comen   Dus was de graue willem comen
2769     Te wassenaer so dat vernomen   Te wassenaer soe dat vernomen   Te wassenaer so dat vernomen
2770 III 25   Niement heuet wie hi ware   Niement heuet wie hi ware   Niemen en heeft wie hi ware
2771     Sonder die here ende daer nare   Sonder die here ende die nare   Sonder de94 heren entaer nare
2772     Twee knapen van trouwen sinne   Twee knapen van trouwen sinne   Twee cnapen van trouwen zinne
2773     Al om die vrese vander grauinne   Al om die vrese vander grauinne   Alomme der vrese van der grauinne
2774     Van danen es hi te vlaerdinghen comen194   Van danen is hi te vlaerdingen comen   Van daer es hi te vlaerdinghe comen
2775 III 30   Daer sijs ware hebben ghenomen   Daer sijs ware hebben genomen   Daer sijns ware hebben ghenomen
2776     Die scoudemaren die sijns verbeiden   Die scoudemaren die sijs uerbeiden   De scoudemaren de sijns onbeiden
2777     Ende niemen die dinghen seiden   Ende niemen die dingen seiden   Ende niement de dinghen en seiden
2778     Ombekent wast den lieden   Onbekent waest den lieden   Onbekent was hi den lieden
2779     Sonder allene hem die rieden   Sonder allene hem die rieden   Sonder allene hem deet rieden
2780 III 35   Die dinghen so si hem best docht gedaen195   Die dingen. soe si hem best dochte gedaen   Die dinghe wat hem best dochte gedaen
2781     Thant sijn si tscepe gegaen   Thant sijn si tscepe ghegaen   Te hant sijn te scepe ghegaen
2782     Ende namen met hem diene kenden   Ende namen met hem diene kenden   Ende namen met hem diene kenden
2783     Ende teerst dat si der masen gheenden196   Ende teerst dat si der masen gheenden   Ende teerst dat si der maze ghehenden
2784     Songhen si lude ende sere   Songen si lude ende sere   Songhen si lude ende zere
2785 III 40   Ende waren vro dat si den here   Ende waren vroe dat si den here   Ende waren vro dat si den here
2786     Trechte oer hadden entie gone   Trechte oer hadden entie gone   Trechte oyr hadde entie guene
2787     Die was tsgrauen florens sone   Die was tsgrauen florens sone   De was sgrauen florens zuene
2788     Ende versweren ende vertien   Ende versweren ende vertien   Ende versweren hem ende vertien
2789     Hem van lodewijx voechdien   Hem van lodewijcs voechdien   Hem van lodewijcs voghedien
2790 III 45 Ende alsi te zericzee quamen Ende alsi te zierixzee quamen   Ende als si te cyrixe quamen
2791     Ende tfolc vernam alte zamen   Ende tfolc vernamen alte samen   Ende dat volc vernam te zamen
2792     Wast al vro ionc ende out   Waest al vroe ionc ende out   Wast al vro ionc ende out
2793     Ende baden alle menichfout   Ende baden alle menichfout   Ende baden alle menich vout
2794     Dat hem onse here moste gheuen   Dat hem onse here moeste geuen   Dat hem god moeste gheuen
2795 III 50   Ere vrede. ende langhe leuen   Ere vrede ende99 lange leuen   Ere vrede ende langhe leuen
2796     Jn197 desen tiden so ghelach Jn desen tiden soe ghelach   Jn desen tiden so ghelach
2797     Tsgrauen diederix dortichste dach   Tsgrauen diederix dorstichste dach   Sgrauen didrix dartichste dach
2798     Ende graue lodewijc ende sijn wijf mede   Ende graue lodewijc ende sijn wijf mede   Ende graue lodewijc ende sijn wijf mede
2799     Ende grauinne alijt waren indie stede   Ende grauinne alijt waren in die stede   Ende grauinne aleid waren in de stede
2800 III 55   Te haerlem comen om tegmonde   Te harlam comen om tegmonde   Van haerlem comen omme tegmonde
2801     Dat xxx dach te doen tier stonde   Dat .xxx. dach te doen tier stonde   Dat dartichste te doene tier stonde
2802     Ende vernamen al openbaer   Ende vernamen al openbare   Ende vernamen al openbare
2803     Dat die meente van kenemaer   Dattie meente van kenemare   Dat die meente van kenemare
2804     Metten riddren ouer een droeghen   Metten ridderen ouer een droegen   Metten ridderen ouer een droeghen
2805 III 60   Om dat si hem wilden voeghen   Om dat si hem wilden voegen   Om dat si hem wilden gheuoeghen
2806     An graue willem te hebben here   Ane graue willem te hebben here   Graue willem te hebbene tenen here
2807     Dus maecten si hem vlien sere   Dus maecten si hem vlien sere   Dus macten si hem te vliene sere
2808     Ende ne hadde die nacht ghedaen   Ende ne hadde die macht gedaen   Ende ne hadde de nacht ghedaen
2809     Si waren sekerlic gheuaen   Si waren sekerlijc geuaen   Si waren zekerlike gheuaen
2810 III 65   Van aemstel her ghisebrecht   Van aemstel her ghisebrecht   Van amestelle her ghisebrecht

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel

193: a verbeterd uit o
194: comen achter de volgende regel
195: gedaen achter de volgende regel
196: den achter de volgende regel
197: J verbeterd uit T
99: vredeende met twee verticale streepjes tussen e en e om de woorden te scheiden
94: de boven de regel toegevoegd