Rijmkroniek van Holland (366-1305)

Rijmkroniek van Holland (366-1305)

 
English | Nederlands
d verbeterd uit een rechte stok, en l uit de aanzet van een andere letter d verbeterd uit een opgaande schacht na de e een geradeerde letter, mogelijk een horizontaal doorstreepte n D verbeterd uit iets anders na de l een geëxpungeerde s het laatste woord in kleiner schrift; blijkbaar later toegevoegd

Vergelijk regels 620 tot en met 669

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel
Handschrift C
(ga naar pagina)
Handschrift B
(ga naar pagina)
Handschrift A
(ga naar pagina)
620 I 620   Den oestelaen die niet nes quaet   Den oestelaen die niet en es quaet   Den ostelaen de niet es quaet
621     Hem die onghesien wil gaen   Hem die onghesien wil gaen   Hem de onghesien wille gaen
622     Was oec mede daer mede in gedaen   Was oec daer mede mede in ghedaen   Wasser oec mede inghedaen
623     Dese tafle diere ende waert   Dese tafel diere ende waert   Dese taefle diere ende waert
624     Gaf sinte aelbrecht hildegaert   Gaf sinte aelbrecht hildegaert   Gaf sente aelbrecht hildegaert
625 I 625   Van hollant die ander grauinne   Van hollant die ander grauine   Van hollant de ander grauinne
626     Oec gaf si doer sine minne   Oec gaf si doer sine minne   Oec gaf si doer sine minne
627     Enen ewangeli boec daer mede   Een ewangelij boec mede   Enen ewangelien boec der mede
628     Ghemaect met groter fierhede   Ghemaect met groter fierhede   Ghemaect met groter dierhede
629     Van edelen stenen van finen goude   Van edelen steen van finen goude   Van edelen30 stenen van finen goude
630 I 630   En weet wie betren togen soude   En weet wie beteren togen soude   Jn weet wie beteren toghen soude
631     Al hadden wi anders ghene orconde   Al hadden wi anders ghene orconde   Al hadden wi anders geen orconde
632     Wanen onse graefscip begonde   Wanen onse graefscap begonde   Wane onse graefscap begonde
633     So van vrien edelen conne   So van vrien edelen conne   So van edelen vrien conne
634     So van dorpers inden begonne   So van dorpers inden begonne   So van dorpers inden begonne
635 I 635   So makets ons dese tafle vroet   So makes ons dese tafle vroet   So makets ons dese taefle vroet
636     Die erue ende dat grote goet   Die erue ende dat grote goet   Die erue ende dat grote goet
637     Datmen gaf tot egmonde   Dat men gaf tot egmonde   Dat men gaf tote egmonde
638     Dat van hoghen tronke begonde   Dat van hogen trouwen begonde   Dat van edelen tronke begonde
639     Want ten is te wanen niet   Want ten is te wanen niet   Want et en es te wanen niet
640 I 640   Dat al dat ghemene diet   Dat al dat ghemene diet   Dat al dat ghemene diet
641     Dat woent tusschen der eluen ende der seyne   Dat woent tusschen der elue ende tseyne   Dat tusschen der eluen woent enter seinen
642     Ende vanden berge hier neder reyne   Ende vanden berghe hier neder reyne   Ende vanden berghe haer neder al reine
643     Toter noertzee al ghemene   Toter noert zee al ghemene   Toter nort zee al ghemene
644     Gheremerden die diere stene   Gheremerden die dire stene   Gheremerden niet die diere stene
645 I 645   Diemen indie tafle daer siet   Die men in die tafel daer ziet   Diemen inde taefle ziet
646     Hier bi sone twifel64 ics niet   Hier bi en twifel ics niet   Hier bi sone eist te waenne niet
647     Al hebt die scriuers dus vergeten   Al heft die scriuers dus vergheten   Al hebbent de scriuers vergheten
648     En was .i. edel tronc vermeten   En was een edel tronc vermeten   Hen was .i. edel tronc vermeten
649     Ende van der kerstine zeden   Ende van der kestine zeden   Ende van den kerstinen zeden
650 I 650   Die gode so veel eren deden   Die gode also veel eeren deden   Die gode also vele eren deden
651     Nv hoert die ystorie voert   Nv hoert die ystorie voert   NV hoert de ystorie voert
652     die graue diederic als gi gehoert   Die33 graue dirc als ghi gehoert   Die graue dideric als ghi ghehoert
653     Hier voren hebt die waerheit das   Hier voren hebt die waerheit das   Hier voren hebt die waerheit das
654     Dat hi die ander graue was   Dat hi die ander graue was   Dat hi de eerste graue was
655 I 655   Die van hollant graue hiet   Die van hollant graue hiet   De van hollant graue hiet
656     God die alle dinghen voersiet   God die alle dinghen vorsiet   God de alle zaken vorsiet
657     Gaf hem kinder ende grote waerde   Gaf hem kinder ende grote waerde   Gaf hem kinder31 van groter waerden
658     Bi sinen wiue ver hildegaerde   Bi sinen wiuen ver hillegaerde   Bi sinen wive32 vrouwe hildegaerden
659     Die hare vorders wonnen mede   Die hare vorders wonnen mede   Die haer vorders verwonnen mede
660 I 660   Jn doechdeliker waerdichede   Jn doghedeliker waerdichede   Jn doghedeliker werdichede
661     Enen sone die aernout hiet   Eenen sone die arnout hiet   Enen sone aernout hiet
662     Dien hi hollant na hem liet     Dien hi hollant na hem liet
663     Ende egghebrecht enen anderen daer naer65   Ende egbrecht eenen anderen daer naer   Ende egbrecht enen anderen daer naer
664     Ende daer na ouer somich iaer   Ende daer na ouer menich iaer   De daer naer ouer somich iaer
665 I 665   Also als ict bescreuen las   Also als ict bescreuen las   Also als ict bescreuen las
666     Aertsbisschop van triere was   Aertspisschop van triere was   Aerdsch bisscop van tieren was
667     Daer ic een deel of segghen sal   Daer ic een deel of zeggen sal   Daer ic een deel of segghen sal
668     Ende niet dan die waerheit al   Ende niet dan die waerheit al   Ende niet dan de wereit al
669     Dese doe hi aertsbisscop was   Dese doe hi aertbisscop was   DEse doe hi aerdsch bisscop was

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel

64: na de l een geëxpungeerde s
65: het laatste woord in kleiner schrift; blijkbaar later toegevoegd
33: D verbeterd uit iets anders
30: d verbeterd uit een rechte stok, en l uit de aanzet van een andere letter
31: d verbeterd uit een opgaande schacht
32: na de e een geradeerde letter, mogelijk een horizontaal doorstreepte n