Rijmkroniek van Holland (366-1305)

Rijmkroniek van Holland (366-1305)

 
English | Nederlands
a verbeterd uit e carnatioen waarvoor later, in donkerder inkt, een i met afkortingsstreep is geschreven de afkortingsstreep staat boven de i r bovengeschreven de eerste o verbeterd uit c, door de tweede o er in een rondboogverbinding tegenaan te schrijven (deze scribent schrijft elders geen rondboogverbinding na o) lombarde J ter hoogte van zes regels, buiten de kolom lombarde J ter hoogte van twee regels, buiten de kolom verbeterd uit pipin, door van de tweede i een p te maken en de n met een extra been en een accent op de eesrte stok uit te breiden tot in boven de a een afkortingsstreep door een latere hand voor ni is ook de lezing m mogelijk (er staat geen accent op de derde stok)

Vergelijk regels 77 tot en met 152

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel
Handschrift C
(ga naar pagina)
Handschrift B
(ga naar pagina)
Handschrift A
(ga naar pagina)
77     Dien name wanic dat eerst vant   Die name wanic dat eerst vant   De name wanic dat ierst vant
78     Rome want hets .i. cout lant   Rome want hets .i. cout lant   Rome want ets een cout lant
79     Heyden bleuen si noch hier naer   Heyden bleuen si noch hier naer   Heidijn bleuen si noch hier naer
80 I 80   Meer dan .ccc. iaer   Meer dan .ccc. Jaer   Meer dan driehondert iaer
81     Ende dienden heydijn lantsheren   Ende dienden heiden lantsheren   Ende dienden heidinen lantsheren
82     Eer dat si hem wilden bekeren     Eer dat si hem wilden bekeren
83   Nu worden zider mogendelike   NV worden zeder moghendelike   Nv worden sider moghendelike
84     Die coninghe van vrankerike   Die coninghen van vranckerike   Die koninghe van vrancrike
85 I 85   Heren ouer al duutsche lant   Heren ouer al duutslant   Heren ouer al duutsche lant
86     Also dat in haer hant   Also dat in hoer hant   Also dat in haer lant
87     Vrieslant quam als ghi sult horen   Vrieslant quam als ghi sult horen   Vrieslant quam als ghi moghet horen
88     Want puppijn van herstelle geboren   Want puppijn van harstele geboren   Want pippijn van harstelle gheboren
89     Die tswaert van vrankeric droech   Diet zwaert van vranckeric droech   Die tsweert van vrancrike droech
90 I 90   Hi had orloghen ghenoech   Hi hadde orloghe ghenoech   Hadde oerloghen ghenoech
91     Jeghen roboude gods viant   Jeghen roboude gods viant   Jeghen rabboude den goeds viant
92     Die hertoghe was van vrieslant   Die hertoghe was van vrieslant   De hertoghe was van vrieslant
93     So dat hine verwan met eren   So dat hine verwan met eeren   So dat hine verwan met eren
94     Jnt carnatioen ons heren   Jnt carnacioen ons heren   Jnt carnacioen4 ons heren
95 I 95   ViC xc ende viere   VjC xc ende viere   Vic twintich ende viere
96     Doe sende hi inden lande sciere   Doe zende hi inden lande sciere   Doe sende hi inden lande sciere
97     Willibrorde die eerst bekeerde   Willeboerde die eerst bekeerde   Willebroerde de eerste bekeerde
98     Die vriesen ende tgheloue leerde   Die vriesen ende tgheloue leerde   Die vriesen ende ghelouen leerde
99     Tot westcappelen dat hi quam   Tot west cappelen dat hi quam   Tote west cappel dat hi quam
100 I 100   Daer hi aenbedende vernam   Daer hi aenbedende vernam   Daer hi aen beden vernam
101     Marcuriose ouer enen god   Marcuriose ouer eenen god   Mer cruuswise over enen god
102     Dat beelde doer ons heren ghebod   Dat beelde dor ons heeren ghebot   Dat beelde doer ons heren gebod
103     Brac hi. ende heuet tfolc ghescouden   Brac hi ende heuet volc ghescouden   Brac hi ende heuet tfolc ghescouden
104     Mer dat heuet hi sware ontgouden   Mar dat heuet hi zwaer ontgouden   Maer dat heuet hi swaer ontgouden
105 I 105   Want .i. die marcuriuse wachte   Want die marcuriuse wachten   Want .i. de mercuriuse wachte
106     Sloechen in sijn hoeft onsachte   Ende sloghen in sijn houet onsachte   Sloeghen in sijn hoeft onsachte
107     Dat hi storte sijn bloet   Dat hi storte sijn bloet   Dat hi storte daer sijn bloet
108     Nochtan14 predicte hi mitter spoet   Nochtan predicte hi metter spoet   Nochtan predicte hi metter spoet
109     Twort ons heren als .i. stout seriant   Twoert ons heren als .i. stout seriant   Twoert ons heren als gods seriant
110 I 110   Van den west ende van vrieslant   Vanden west ende van vrieslant   Vanden west ende van vrieslant
111     Oestwaert doer die lande recht   Oestwaert doer die lande recht   Oestwaert duer de lande recht
112     Onthier dat hi quam tutrecht   Onthier went hi quam tutrecht   Onthier ende hi quam tutrecht
113     Dat wiltenburch hiet te voren   Dat wiltenborch hiet te voren   Dat wiltenborch hiet te voren
114     Die afcode dede hi te storen   Die afgoden dede hi te voren   De afgode dede hi te storen
115 I 115   Ende maecter een kerke mede   Ende maecter eene kerke mede   Ende maecter ene kerke mede
116     Misse te horen die kerstijnhede   Misse te horen die kerstijnhede   Misse te horen den kerstinede
117     Ende daer toe ons heren woert   Ende daer toe ons heeren woert   Ende daer toe ons heren woert
118     Ende wanten te romen indie poert   Ende vant te romen in die poert   Ende wanderde te romen inde poerte
119     Sergius die paeus benedide   Sergius die paeus benedide   Sergius de pauwes benediede
120 I 120   Ende hine aertsbisscop wiede   Ende hine aertbiscop wiede   Ende hine aertsche bisscop wiede
121     Te predeken ons heren woert   Te predecken ons heeren woert   Te prediken ons heren woert
122     Sette tutrecht indie poert   Sette tutrecht in die poert   Sette hi tutrecht inde poert
123     Den bisscop stoel ende besat   Den bisscops stoel ende besat   Den bisscop stoel ende besat
124     Als aertsbisscop eerst die stat   Als aertbisscop eerst die stat   Als aertsche bisscop eerst de stat
125 I 125   Ende noyt sider ouer een   Ende noyt zider ouer een   Ende noyt seder over een
126     Ne wasser aertsbisscop ne gheen   Ne wasser aertbisscop ne gheen   En was daer aertsche bisscop geen
127     Jnghels was willibrord becant   Jnghels was wiltenborch5 becant   Jnghels was willebroert becant
128     Gheboren van noerthomber lant   Gheboren van noerthomber lant   Gheboren van noorthumbert5 lant
129     Ende want dinghelsche sijn gewassen   Ende want dinghelsche sijn gewassen   Ende want de ingels sijn gewassen
130 I 130   Alsmen leest van neder zassen   Als men leest van neder zassen   Als men leest van neder zassen
131     Conste hi te bet die vriessche tale   Conste hi te bet die vriesche tale   Conste hi de bet de vriessche tale
132     Dit mach elc man prouen wale   Dit mach elc man prouen wael   Dat mach elc man proeven wale
133     Int incarnatioen15 ons heren   JNt6 carnacioen ons heeren   JNt6 carnacioen ons heren
134     Als ons vraye ystorie leren   Als ons vraye ystorie leeren   Als ons vraie historien leren
135 I 135   VijC x ende viere   ViiC. x. ende viere   Seven hondert tiene ende viere
136     Starf puppijn die stout die fiere   Starf puppijn die stoute fier   Starf pippin7 de stoute fiere
137     Die gheboren was van herstelle   Die gheboren was van herstele   De gheboren was van haerstelle
138     Ende liet enen sone die gheselle   Ende liet eene sone die gheselle   Ende liet enen zone gheselle
139     Des vaders was van hogen doene   Des vaders was van hogen doen   Was hi des wader van hoghen doene
140 I 140   Karel matheel hiet die gone   Kaerl matheel7 hiet die gone   Karel marteel hiet hi de koene
141     Die menighe scone vromechede   Die menighe scone vromichede   De menighe stoute vromichede
142     Op die felle heiden dede   Op die felle heiden dede   Op de felle heidine dede
143     Tien tiden lesen wi ende indien dagen   Tien tiden lesen wi ende in dien dagen   Tien tiden lesen wi ende indien daghen
144     Waren vele bisscoppen die plagen   Waren vele bisscoppen die plagen   Waren vele bisscoppen de plaghen
145 I 145   Te varen after lande castien   Te varen after lande castien   Te vaerne after lande castien
146     Omme van den mammerien   Om van die onnutte manieren8   Omme van den mammerien
147     Te bekeren theiden diet   Tbekeren theiden diet   Te bekeren dat heidine diet
148     So dat indien tiden sciet   So dat in dien tiden sciet   So dat in dien tiden sciet
149     Van sans die bisscop wolfram   Van sans die bisscop wolfram   Van sans de bisscop wolfram
150 I 150   Ende in vrienslant dat hi quam   Ende in vrieslant dat hi quam   Ende in vrieslant dat hi quam
151     Predeken niet als die blode   Predicken niet als die blode   Prediken niet als de blode
152     So dat hi den hertoghe robode   So dat hi den hertoghe robode   So dat hi den hertoghe rabbode

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel

14: a verbeterd uit e
15: carnatioen waarvoor later, in donkerder inkt, een i met afkortingsstreep is geschreven
5: r bovengeschreven
6: lombarde J ter hoogte van twee regels, buiten de kolom
7: boven de a een afkortingsstreep door een latere hand
8: voor ni is ook de lezing m mogelijk (er staat geen accent op de derde stok)
4: de afkortingsstreep staat boven de i
5: de eerste o verbeterd uit c, door de tweede o er in een rondboogverbinding tegenaan te schrijven (deze scribent schrijft elders geen rondboogverbinding na o)
6: lombarde J ter hoogte van zes regels, buiten de kolom
7: verbeterd uit pipin, door van de tweede i een p te maken en de n met een extra been en een accent op de eesrte stok uit te breiden tot in