Rijmkroniek van Holland (366-1305)

Rijmkroniek van Holland (366-1305)

 
English | Nederlands
o verbeterd uit een rechte stok d verbeterd uit t verzen 7774 en 7775 in eerste instantie overgeslagen, maar met een verwijsteken in de marge onder de kolom genoteerd, door de kopiist zelf, in een wat losser schrift en met inkt van een andere kleur onder de kolom in de marge de (klein geschreven) custode want de afkortingsstreep verbeterd uit de abbreviatuur van er hialtoes met een verticaal streepje tussen de i en a i verbeterd uit iets anders, mogelijk uit c de laatste e verbeterd uit iets anders ci verbeterd uit iets anders na de t nog een doorgestreepte rechte stok de tweede e verbeterd uit een rechte stok

Vergelijk regels 7745 tot en met 7822

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel
Handschrift C
(ga naar pagina)
Handschrift B
(ga naar pagina)
Handschrift A
(ga naar pagina)
7745     Bi monikendam onder dat lant   Bi monikendam onder dat lant   Bi moneke damme onder262 dat lant
7746     Tfolc vereysschet alte hant   Tfolc vreyschet al te hant   Tfolc gheureischet alte hant
7747     Ende setten hem dapperlic461 ter were   Ende setten hem dapperlike ter were   Ende sette hem dapperlike ter were
7748 VI 50   Alsi vernamen tvreemde here   Als si vernamen tvremde here   Als hi vermamen tfreemde here
7749     Kenemaers ende waterlandre   Kenemaers ende waterlandre   Kenemaers ende waterlandre
7750     Quamen daer ende menich andre   Quamen daer ende menich andre   Quamen daer ende menich andre
7751     Die hem ter weren sciepen wale   Die hem ter were sciepen wale   De hem ter weren scoepen wale
7752     Wat holpe hier of lange tale   Wat hulpe daer of langhe tale   Wat holpe hier of langhe tale
7753 VI 55   Si voeren toe al sonder vaer   Si voeren toe al sonder vaer   Si voeren toe al sonder vaer
7754     Een groet scip wonnen si daer   Een groot scip wonnen si daer   Een groet scip si wonnen daer
7755     Met crachte doe den vriesen af   Met crafte doe den vriesen af   Met crachte doe263 den vriesen af
7756     So dat hem dat volc op gaf   Soe dat hem dat volc op gaf   So dat hem dat volc op gaf
7757     Die daer mede quamen gheuaren   Die daer mede quamen gheuaren   Die daer mede quamen gheuaren
7758 VI 60   Behaluen diere versleghen waren   Behaluen diere voersleghen waren   Behaluen die daer versleghen waren
7759     Men ghinc daer houwen ende slaen   Men ghinc daer houwen ende slaen   Men ghinc daer houwen ende slaen
7760     Si vloen die mochten ontgaen   Si vloen die mochten ontgaen   Si vloen de mochten ontgaen
7761     Dat volc wart al ondaen   Dat volc wart al ontaen   Dat volc wart al ondaen
7762     Men sacher niement ter were staen   Men sacher niement ter were staen   Men sachter niement ter weren staen
7763 VI 65   Die bisscop vloe sire vaerde   Die bisscop voer sire veerde276   De bisscob vlo sijnre veerde
7764     Want hi hem emmer niene462 waerde   Want hem emmer niet en vaerde   Want hi hem emmer niet en weerde
7765     Hi liet sijn scip het was te groet   Ende liet sijn scip het was te groot   Hi liet sijn scip het was so goet
7766     Ende spranc in enen minderen boet   Hi spranc in enen minderen boet   Ende spranc in enen mindren boet
7767     Daer hi mede ontvoer algader   Daer hi mede ontuoer al gader   Daer hi mede ontfoer alte gader
7768 VI 70   Nu hoert met desen heilighen vader   Nv hoert wat desen heylighen vader   Nv hoert van desen heyleghen vader
7769     Wat wonder dat hi heeft bedreuen   Wat wonder dat hi heeft bedreuen   Wat wondre dat hi heuet bedreuen
7770     Dat aldaer versleghen bleuen   Dat al daer versleghen bleuen   Dat al daer verslaghen bleuen
7771     So vele liede dat wonder was   Soe vele lude dat wonder was   So uele lude dat wonder was
7772     Ende gheuanghen sijt seker das   Ende gheuanghen sijt seker das   Ende gheuanghen sijt seker das
7773 VI 75   So vele dat si sider gauen   Soe vele dat si sider gauen   So vele dat si seder gauen
7774     Menighe marc van hare hauen   Menighe merc van hare hauen   Menighen marc van hare hauen264
7775     Bisscop willem heeft dit ghedaen   Bisscop willem heeft dit ghedaen   Bisscop willem heuet dit ghedaen
7776     Noch suldijs meer verstaen   Noch suldijs meer verstaen   Noch suldijs meer verstaen
7777     Als comt die tijt suldijt horen   Als coemt die tijt suldijt horen   Als de tijt coemt suldijt horen
7778 VI 80   Mer hier gaet een ander voren   Maer hier gaet een ander voren   Maer hier gaet een ander voren
7779     Als die bisscop dus hilt den strijt   Als die bisscop dus hilt den strijt   Als de bisscop dus hielt dien strijt
7780     Te menigher stede te menigher tijt   Te menigher stede te menighertijt   Te menegher stede te meniger tijt
7781     Jeghen den graue daer hi mochte   Jeghen den graue dat hi mochte   Jeghen den graue waer hi mochte
7782     Nu hoert wat haer wolfaert dochte   Nv hoert wat her wolfaert dochte   Nv hoert wat her wolfaert wrochte
7783 VI 85   Hi dede den bisscop spreken   Hi dede den bisscop spreken   Hi dede den bisscop spreken
7784     Ofmen den bisscop mochte breken   Ofmen den bisscop mochte breken   Of men den twiste mochte breken
7785     Twisschen den graue ende hem   Twisschen den graue ende hem   Tusschen den graue ende hem
7786     So dat die bisscop willem   Soe dattie bisscop willem   So datte bisscop willem
7787     Louede den pays ende quamer toe   Louede den pays ende quamer toe   Louede den pays ende quamer toe
7788 VI 90   Ende voer te dordrecht doe   Ende voer te dordrecht doe   Ende voer te dordrecht doe
7789     Ende voert ter vere ten graue   Ende voer ten vere ten277 graue   Ende voert ten veeren toten graue
7790     Daer hi blide doe sciet aue   Daer hi blide doe sciet aue   Daer blide doe sciet aue
7791     Also alsmen ghemerken mochte   Alsoe alsmen ghemerken mochte   Also als men ghemerken mochte
7792     Jc en weet wat hi int herte dochte   Jc en weet wat hi int herte dochte   Jn weet wat hi int herte dochte
7793 VI 95   Men mochte doe sien wat hi wrochte   Men mochte doe zien wat hi wrochte   Men mochte doe sien wat hi wrochte
7794     Alsment ten vtersten besochte   Alsment ten vtersten besochte   Als men ten vtersten besochte
7795     Doe hi was comen in sijn lant   Doe hi was comen in sijn lant   Doe hi was comen in sijn lant
7796     Berieu hem recht althant   Berien hem rechte al te hant   Berieden hem recht alte hant
7797     Dat hi den graue had beloeft   Dat hi den graue hadde beloeft   Dat hi den graue hadde gheloeft
7798 VI 100   En weet of hi was verdoeft   En weet of hi was verdoeft   Jcne weet of hi was verdoeft
7799     Dat hi emmer orloghen woude   Dat hi emmer orloghen wouden   Dat hi emmer orloghen woude
7800     Tegen den graue. ic wane hi emmer soude   Teghen den graue ic wane hi emmer soude   Den graue. jc wane hier omme soude
7801     Daer om steruen. alst gheuel   Daer om steruen alst gheuel   Steruen als zeeder gheuiel
7802     Hoet ghesciede463 suldi wel   Hoet ghesciede suldi wel   Hoet ghesciede seldi weel
7803 VI 105   Hier na horen alst464 is stade   Daer na horen alst es stade   Hier naer horen alst is stade
7804     Her wolfaert wart te rade   Her wolfaert wart te rade   Her wolfaert. de wort te rade
7805     Dat hi quam metten graue   Dat hi quam metten graue   Dat hi quam metten graue
7806     Jn hollant ende nam hier aue   Jn hollant ende nam hier aue   Jn hollant ende nam hier aue
7807     Raet watmen doe best dade   Raet watmen doe best dade   Raet wat men doe best dade
7808 VI 110   Doe wartmen aldaer te rade   Doe wart men al daer te rade   Doe wort men aldaer te rade
7809     Ende hem dochte goet int ghemeyn   Ende hem dochte goet int ghemeyn   Ende docht hem goet int ghemene
7810     Datmen ghisebrecht van yselsteyn   Datmen ghisebrecht van yselsteyn   Dat men ghijsbrecht van yselstene
7811     Ombode dat hi den graue   Ontbode dat hi den graue   Ombode dat hi den graue
7812     Yselsteyn dat huys op gaue   Yselsteyn dat hws op gaue   Yselsteine sijn huys op gaue
7813 VI 115   Want hijt te lene van hem hilt   Want hijt te leene van hem hilt   Want hijt te lene van hem helt
7814     Ende hijt selue besitten wilt   Ende hijt selue besitten wilt   Ende hijt selue besitten wilt
7815     Tsinen behoef sijn orloge dure   Tsinen behoef sijn oerlof dure   Tsinen behoef sijn orloghe duere
7816     Ende recht op die selue vre   Ende recht op die selue vre   Ende recht op de zelue huere
7817     Dat die orloghe waer gheent   Dattie orloghe ware gheent   Dattie orloghe waren gheent
7818 VI 120   Soude hijt weder onghescent   Soude hijt weder onghescent   Soude hijt weder onghescent
7819     Ende onghescaet hem dan gheuen   Ende onghescaet hem dan gheuen   Ende onghescaedt hem dan gheuen
7820     Ende alle sticken diere bleuen   Ende alle sticken diere bleuen   Ende alle sticken diere bleuen
7821     Soude hi hem gheuen scadeloes   Soude hi hem gheuen scadeloes   Soude hi hem gheelden scadeloes
7822     Ghisebrecht465 seide dat hi altoes   Ghisebrecht seyde dat hi altoes278   Ghisebrecht seide dat hi altoes

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel

461: i verbeterd uit iets anders, mogelijk uit c
462: de laatste e verbeterd uit iets anders
463: ci verbeterd uit iets anders
464: na de t nog een doorgestreepte rechte stok
465: de tweede e verbeterd uit een rechte stok
276: onder de kolom in de marge de (klein geschreven) custode want
277: de afkortingsstreep verbeterd uit de abbreviatuur van er
278: hialtoes met een verticaal streepje tussen de i en a
262: o verbeterd uit een rechte stok
263: d verbeterd uit t
264: verzen 7774 en 7775 in eerste instantie overgeslagen, maar met een verwijsteken in de marge onder de kolom genoteerd, door de kopiist zelf, in een wat losser schrift en met inkt van een andere kleur