Rijmkroniek van Holland (366-1305)

Rijmkroniek van Holland (366-1305)

 
English | Nederlands
lezing van de t onzeker; mogelijk verbeterd tot d na de eerste d de aanzet van een e er staat eerder st dan sc en eerder n dan u de i bovengeschreven Voertsteenhuys met de woorden gescheiden door een verticale streep tussen t en s i in eerste instantie mogelijk bedoeld als de aanzet van een y hier g doorgestreept er staat eerder st dan sc en eerder n dan u

Vergelijk regels 8312 tot en met 8361

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel
Handschrift C
(ga naar pagina)
Handschrift B
(ga naar pagina)
Handschrift A
(ga naar pagina)
8312     Te slidrecht lach op die hoede   Te slidrecht lach op die hoede   Te slidrecht lach hi op de hoede
8313 VI 615   Olout met sinen knapen   Olout met sinen knapen   Olout met sinen knapen
8314     Diet al op ghinghen rapen   Diet al op ghinghen rapen   Diet al op ghinghen rapen
8315     Datter quam ende liden woude   Datter quam ende liden woude   Datter quam ende liden woude
8316     Ende ter porten varen soude   Ende ter poorten varen soude   Enter porten varen soude
8317     Voert steenhuys506 dat te slidrecht507 staet   Voert steenhuus datte slidrecht staet   Voer steen huus dat te slidrecht staet
8318 VI 620   Had hi vonden in sinen raet   Had hi vonden in sinen raet   Hadde hi vonden in sinen raet
8319     Dat hi den dijc dede verslaen   Dat hi den dijc dede verslaen   Dat hi den dike dede verslaen
8320     Met groten houte ende daer aen   Met groten houte ende daer aen   Met groten houte ende der aen
8321     Starke planken als hem dochte   Starke planken als hem dochte   Sterke planken als hem dochte
8322     Datter niement liden mochte   Datter niement liden mochte   Datter niemant liden mochte
8323 VI 625   Thuys was wel ghemaect ter were   Thuus was wel ghemaect ter were   Thuus was wel ghemaect ter were
8324     Jeghen scilt ende ieghen spere   Jeghen scilt ende ieghen spere   Jeghen scilt ende ieghen spere
8325     Daer lach olout mitten sinen   Daer lach olout metten sinen   Daer lach olout metten sinen
8326     Die gaerne hadde veel pinen   Die gherne hadde veel pinen   De gherne hadden vele pinen
8327     Der poerten ghedaen had hi moghen   Der poorten ghedaen had hi mogen   Der port ghedaen hadde hi ghemogen
8328 VI 630   Hem connen veel lieden niet ghedoghen   Hem connen veel lieden niet ghedogen   Hen connen vele lude niet ghedoghen
8329     Sine moetens hem te voren doen   Sine moetens hem te voren doen   Sine moetens hem. te283 voeren doen
8330     Doe was daer .i. conde niet gheroen   Doe was daer een conde niet geroen   Doe was daer een en conde niet gheroen
8331     Hine voer met enen cogghe allene   Hine voer met enen cogge allene   Hine voer met enen cogghe allene
8332     Ende met anders nyement ghemene   Ende met anders niement gemene   Ende met anders niement ghemene
8333 VI 635   Dan die met hem inden cogghe waren   Dan die met hem inden cogge waren   Dan de met hem in de cogghe waren
8334     Hi seide bi gode wi willen varen   Hi seide bi gode wi willen varen   Hi seide bi gode wi willen varen
8335     Scieten indie poert somige pilen   Scieten in die poort somige pilen   Scieten inde poort so menighe pile
8336     Ende dit was ter seluer wilen   Ende dit was ter seluer wilen   Ende dit was ter seluer wile
8337     Dat die sciltwacht was gaen slapen   Dattie scilt wacht was gaen slapen   Dattie scilt wachte was gaen slapen
8338 VI 640   Dat die 508 cogge mitten knapen   Dattie cogge metten knapen   Dattie cogghe metten knapen
8339     Quamen gheroyt voer die poert   Quamen gheroyt vor die poort   Quamen gheroyt vor de port
8340     Alsmen dit heuet ghehoert   Alsmen dit heuet ghehoert   Als men dit heuet ghehort
8341     Sloechmen die clocke mitter vaert   Sloechmen die clocke metter vaert   Sloech men de clocke metter vaert
8342     Dat aldie poert in roere waert   Dat aldie poort in roere waert   Dat alde porte in rueren waert
8343 VI 645   Si wapenden hem groet ende clene   Si wapenden hem groot ende clene   Si wapenden hem groet ende clene
8344     Ende volchden na al ghemene   Ende volchden na al ghemene   Ende volgheden naer al ghemene
8345     Beyde te scepe ende te voet   Beide te scepe ende te voet   Bede tscepe ende te voet
8346     Als .i. volc dat is verwoet   Als een volc dat is verwoet   Al dat volc dat es verwoet
8347     Ende quamen recht voer die were   Ende quamen recht vor die were   Ende quamen rechte vor de were
8348 VI 650   Olout stont509 ende hadde ghere   Olout stont297 ende hadde ghere   Alout scout ende hadde284 ghere
8349     Hem te weren mocht hem ghescien   Hem te weren mocht hem ghescien   Hem te werne mocht hem ghescien
8350     Die porters liepen toe mettien   Die poorters liepen toe mettien298   De porters liepen toe mettien
8351     Toter weren ende stredense ane   Toter weren ende stredense ane   Toter were ende stredense ane
8352     Beide met steken ende met slane   Beide met steken ende met slane   Bede met stekene ende met slane
8353 VI 655   Men sloech so sere ende stac   Men sloech so sere ende stac   Ende sloech so sere ende stac
8354     Datmen die were te sticken brac   Datmen die were te sticken brac   Dat men de were te stucken brac
8355     Ende olout heuet vernomen   Ende olout heuet vernomen   Ende olout de heuet vernomen
8356     Hoe die liede ghelopen comen   Hoe die lieden ghelopen comen   Hoe de lude ghelopen comen
8357     Ouer slote ende ouer al   Ouer slote ende ouer al   Ouer slote ende ouer al
8358 VI 660   Ende hi ontsiet hem datmen sal   Ende hi ontsiet hem datmen sal   Ende hi ontsiet hem dat men sal
8359     Dat huys onderlopen daer   Dat huus onderlopen daer   Thuus onderlopen daer
8360     Dies had hi int herte vaer   Dies had hi int herte vaer   Des had hi in therte vaer
8361     Hi maecte hem mede inden loep   Hi maecte hem mede inden loep   Hi macte hem mede inden loop

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel

506: Voertsteenhuys met de woorden gescheiden door een verticale streep tussen t en s
507: i in eerste instantie mogelijk bedoeld als de aanzet van een y
508: hier g doorgestreept
509: er staat eerder st dan sc en eerder n dan u
297: er staat eerder st dan sc en eerder n dan u
298: de i bovengeschreven
283: lezing van de t onzeker; mogelijk verbeterd tot d
284: na de eerste d de aanzet van een e