Rijmkroniek van Holland (366-1305)

Rijmkroniek van Holland (366-1305)

 
English | Nederlands
i verbeterd uit een niet voltooide e hier metten doorgestreept

Vergelijk regels 9060 tot en met 9109

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel
Handschrift C
(ga naar pagina)
Handschrift B
(ga naar pagina)
Handschrift A
(ga naar pagina)
9060     Ende dwanc die lude mitten vure   Ende dwanc die luden mitten vure   Ende dvanc de lude metten wre
9061     Dat si mosten met hem gaen   Dat si mosten met hem gaen   Dat si met hem mosten gaen
9062     Wast lief of leet al wast misdaen   Wast lief of leet al wast misdaen   Wast lief wast leet al wast mesdaen
9063 VII 35   Die graue sach doe met sinen oghen   Die graue sach doe met sinen ogen   De graue sach toe met sinen oghen
9064     Al wast hem leet hi most ghedoghen   Al wast hem leet hi most gedogen   Al wast hem leet hi most ghedogen
9065     Want si hadden helpen mee   Want si hadden helpen mee   Want si hadden helpen mee
9066     Ende hi was te zericzee   Ende hi was te ziericzee   Ende hi was te sirixe
9067     Hi sende si boden wt   Hi sense sijn boden wt   Hi sende sine boden vut
9068 VII 40   Jn hollant ende ontboet saluut   Jn hollant ende ontboet saluut   Jn hollant ende onboot saluut
9069     Sinen mannen ende vrienden   Sine mannen ende vrienden   Sinen mannen ende sinen vreenden
9070     Ende bat hem dat si hem dienden   Ende bat hem dat si hem dienden   Ende bat hem dat si hem dienden
9071     Jn deser noet hi hads te doene   Jn deser noot hi hads te doene   Te deser noot hi hads te doene
9072     Doe reede hem menich heelt coene   Doe reede hem menich heelt coene   Doe rede hem menich heelt coene
9073 VII 45   Ende quamen te samen toten graue   Ende quamen te samen toten graue   Ende quamen tsamen toten graue
9074     Die dat prijsde vor grote haue   Die dat prijsde vor grote haue   De dat prisde voer grote haue
9075     Doe dat volc comen was   Doe dat volc comen was   Doe dat volc comen was
9076     Doe wartmen te rade das   Doe wart men te rade das   So wart men te rade das
9077     Dat varen soude ghemene   Dat varen soude ghemene   Dat men varen soude ghemene
9078 VII 50   Tote arnemuden groot ende clene   Tote arnemuen groot ende clene   Tote arnemuden groet ende clene
9079     Ende datmen sonder ander tale   Ende datmen sonder ander tale   Ende dat men sonder ander tale
9080     Volghede hollandre van remmerzwale   Volghede hollandre van remmerzwale   Volghede hollandre van remerswale
9081     Die maerscalc was van den here   Die maerscalc was vanden here   De marscalc was van den here
9082     Dat volk voer met groten ghere   Dat volc voer met groten ghere   Dat volc voer met groten gere
9083 VII 55   Ende hadde den wint goet ter cure   Ende hadden den wint goet ter cure   Ende hadden den wint goet ter cuere
9084     Recht optie selue vre   Recht optie selue vre   Recht op de selue vre
9085     Datmen voer die vere quam   Datmen voer die vere quam   Dat men voerde de vere quam
9086     Sach die graue ende vernam   Sach die graue ende vernam   Sach de graue ende vernam
9087     Dat quade wichten liepen daer   Dat quade wichten liepen daer   Dat quade wichten liepen daer
9088 VII 60   Ende weueden met swaerden baer   Ende weueden met swaerden baer   Ende weiueden met swerden baer
9089     Hi voer an al sonder raet   Hi voer an al sonder raet   Hi voer an al sonder raet
9090     Daer hi an dede quaet   Daer hi an dede quaet   Daer hi an dede quaet
9091     Want hire scade om ontfinc   Want hire scade om ontfinc   Want hire scade om ontfinc
9092     Als there sach die dinc   Als there sach die dinc   Als there versach de dinc
9093 VII 65   Voert al op ende spranc wt   Voert al op ende spranc wt   Voert al op ende spranc vut
9094     Doe wart daer groet gheluut   Doe wort daer groot gheluut   Doe wort daer een groot gheluut
9095     Ende alsmen bouen was opt lant   Ende alsmen bouen was opt lant   Ende als men bouen was opt lant
9096     Verkeerdet tweder al thant   Verkeerdet weder alte hant   Verkeret doe tweder alte hant
9097     Ende quam een donre scure so groot   Ende quam een donre scure so groot   Ende quam een donre scuere so groot
9098 VII 70   Dattet water vanden hemel vloet   Dattet water vanden hemel vloet   Dat water van den hemele vloot
9099     Ofment met backen had ghegoten   Ofment met backen had gegoten   Of ment met backen hadde ghegoten
9100     Tfolc swam met groten roten   Tfolc swam met groten roten   Tfolc quam met groten roten
9101     Weder te scepe met groter pine   Weder te scepe met groter pine   Weder tscepe met groter pine
9102     Her ghye quam 550 ende die zine   Her ghye quam entie sine   Her gye quam ente sine314
9103 VII 75   Te scepe indie dagheraet   Te scepe in die dagheraet   Tscepe inde dagheraet
9104     Ende die graue had sulken raet   Entie graue had sulken raet   Ente graue hadde sulken raet
9105     Dat hi voren was gheuaren   Dat hi voren was gheuaren   Dat hi voren was gheuaren
9106     Allene buten sinen scaren   Allene buten sinen scaren   Allene buten sinen scaren
9107     Te middelburch indie poert   Te middelborch in die poort   Te middelborch in de poort
9108 VII 80   Als sijn broeder dit heeft ghehoert   Als sijn broeder dit heuet ghehoort   Al sijn broeder dit heeft gehoert
9109     Dat die graue was gheuaren   Dattie graue was gheuaren   Dat de graue was gheuaren

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel

550: hier metten doorgestreept
314: i verbeterd uit een niet voltooide e